Студ

Library

Аналіз конкурентоспроможності продукції ПАТ "ЗТР"

Інвестиції, Купить Дипломную , Темы Курсовых По Менеджменту

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

.1 Сутність конкурентоспроможності продукції та фактори її забезпечення

.2 Особливості та етапи проведення оцінки конкурентоспроможності

.3 Методика оцінки конкурентоспроможності

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «ЗТР»

.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

.2 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства

.3 Аналіз конкурентного середовища та оцінка конкурентоспроможності

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

.1 Обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

.2 Розробка та оцінка резервів зростання конкурентоспроможності продукції підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП


Досягнення підприємством конкурентоспроможного статусу безпосередньо повязане з просуванням ним своїх товарів до конкретної групи споживачів і прямо залежить від повноти задоволення їх запитів. Конкурентоздатність продукції є наслідком функціонування конкурентоспроможного підприємства. Для забезпечення конкурентоздатності продукції необхідним є ефективне управління факторами, умовами та причинами, що визначають якість продукції, витрати виробництва й досягнення максимального споживчого ефекту.

Конкурентоздатність є показником, що характеризує ринкове положення товару в певний момент часу й не відображає довгострокові перспективи розвитку підприємства.

На сучасному етапі економічного розвитку України проблема підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства набуває все більшої актуальності. Адже за умов розвитку зовнішньої торгівлі, підсилення процесів інтеграції країни в міжнародні організації загострюється конкурентна боротьба як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Для виживання та досягнення домінуючих позицій лідера в галузі необхідно вдосконалити процес управління конкурентоспроможністю продукції підприємства, активно нарощувати конкурентні переваги, постійно досліджувати і аналізувати як внутрішнє, так і зовнішнє середовище підприємства, а отже бути гнучким і швидко реагувати на всі зміни.

У сучасній світовій літературі теоретичні проблеми конкуренції і конкурентоспроможності досліджуються досить широко, проте автори ще не прийшли до єдиної думки щодо визначення конкурентоспроможності. Поняття аналізується в працях таких зарубіжних дослідників: М. Портера, Ф. Котлера, Р. Фатхтудінова та інших. Проблеми оцінки, аналізу і підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств є предметом наукового зацікавлення й вітчизняних авторів, серед яких Г. Азоєв, О. Гудзинський, Ю. Іванов, А. Юданов, Н. Язвінська та інші. У своїх працях вони також вивчають питання діяльності підприємства в умовах конкуренції, наводять основні чинники конкурентоспроможності продукції підприємств.

Метою дипломної роботи є запропонування шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції та проведення її аналізу на прикладі конкретного підприємства.

У відповідності з поставленою метою в роботі необхідно вирішити наступні завдання:

розглянути сутність конкурентоспроможності продукції та фактори її забезпечення;

дослідити методику оцінки конкурентоспроможності продукції;

розглянути організаційно-економічну характеристику підприємства;

провести аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства;

провести аналіз конкурентного середовища та оцінка конкурентоспроможності;

запропонувати шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства на зовнішньому ринку.

Обєктом дослідження дипломної роботи виступає ПАТ «ЗТР».

Предметом дослідження роботи є конкурентоспроможність продукції підприємства.

При написанні дипломної роботи були використані такі методи дослідження, як теоретичного узагальнення, метод наукових абстракцій, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, статистичні та графічні методи, а також методи порівняння та логічного узагальнення.

Дипломна робота базується на теоретичних і законодавчо-нормативних джерелах, і фіксує стан розробки обраної теми на сучасному етапі розвитку економічної науки.

Цінність роботи полягає в тому, що використання результатів роботи впливає на кінцеві результати господарської діяльності, оскільки підвищує фінансові результати діяльності підприємств.

Інформаційну основу дослідження сформували матеріали періодичних та Інтернет-видань, науково-практичних конференцій, нормативні та довідкові матеріали, а також первинні та звітні дані підприємства за 2010-2012 роки.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі вивчені економіко-теоретичні аспекти конкурентоспроможності та її місця в діяльності підприємства. У другому розділі проведено аналіз конкурентоспроможності продукції на прикладі ПАТ «ЗТР». У третьому розділі запропоновані шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


.1 Сутність конкурентоспроможності продукції та фактори її забезпечення


Конкурентоспроможність підприємства - це здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції [7, с. 563].

Конкурентоспроможність - це комплексна категорія, переваги якої остаточно реалізуються через торгівлю, але базис конкурентних переваг створюється на всіх ланках суспільного виробництва, у тому числі, значною мірою за рахунок структурної перебудови і дійової економічної політики [54, с. 157].

Конкурентоспроможність можна визначити як спроможність деякого класу об'єктів (товар, підприємство, країна) займати визначену ринкову нішу. Конкурентоспроможність характеризує ступінь відповідності окремого класу об'єктів визначеним ринковим потребам: пропозиції (товару) - попиту на нього, підприємства - можливості забезпечити конкурентні переваги, країни - соціально-економічній моделі розвитку [3, с. 452].

Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через конкуренцію. Слід звернути увагу на багатозначності трактувань сутності поняття «конкурентоспроможність» сучасними вченими-економістами (табл. 1.1).

Розбіжності та різноманітність авторських позицій стосовно визначення поняття конкурентоспроможності повязані з:

ототожненням конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції або послуг;

масштабами розгляду конкурентоспроможності на регіональному, національному або світовому ринку (підприємство, галузь, країна);

заміною одного поняття іншим (конкурентний статус, конкурентний рівень);

характеристикою будь-якої складової конкурентоспроможності підприємства - конкурентоспроможність виробничого, трудового потенціалу [54, с. 156].


Таблиця 1.1 - Погляди вчених-економістів на категорію «конкурентоспроможність» [54, с. 158]

Автор визначенняВизначення конкурентоспроможності12Книш М.І.Ступінь привабливості даного продукту, для здійснюючого реальну покупку споживачаЗабєлін П.В., Моісеєва Н.К.Здатність приносити прибуток у короткостроковому періоді не нижче заданого, або перевищення над середнім прибуткомГрошев В.П.Комплекс споживчих властивостей товару, що визначає його відмінність від інших аналогічних товарів по ступені й рівню задоволення потреб покупців і витратам на його купівлю й експлуатаціюКредісов А.И.Характеристика товару, що відображає його відмінність від аналогічного конкурентного товару як по ступені відповід-ності конкретної потреби, так і по витратах на її задоволен-няВ. СтівенсонКонкурентоспроможність характеризує те, «наскільки ефективно компанія задовольняє потреби клієнта порів-няно з іншими компаніями, що пропонують подібний товар або послугу»М.О. ЕрмоловКонкурентоспроможність - це відносна характеристика, яка відображає відмінності у процесі розвитку певного виробника від виробника конкурента як по ступеню задо-волення власними товарами, так й по ефективності вироб-ничої діяльностіПечінкин А, Фомін В.Конкурентоспроможність - складне багатоаспектне по-няття, яке визначає здатність товару зайняти та вдержати позицію на конкурентному ринку в певний період за кон-куренції з іншими аналогічними товарами. Розрізняють: конкурентоспроможність продукції (властивість, яка оці-нюється за сукупністю основних техніко-економічних,якісних і вартісних показників, що відрізняють товар від товару - конкурента) та рівень конкурентоспроможності продукції (відносна характеристика продукції як товару, що відображає ступінь її переваги на даному ринку перед товаром - конкурентом). За критерій конкурентоспромож-ності можна брати відносну долю продажу товару, що оцінюється.Хруцький В.Є., Корнєєва І.В.Конкурентоспроможність - це стабільна можливість задо-вольняти певні потреби покупців краще, ніж конкуренти, та завдяки цьому вдало продавати продукцію з прийнят-ними фінансовими результатами для виробникаФатхутдинов Р.А.Конкурентоспроможність - це властивість обєкта, що ха-рактеризується ступенем реального чи потенційного задо-волення ним конкретної потреби у порівнянні з аналогіч-ними обєктами, представленими на даному ринку. Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з аналогічними обєктами на даному ринкуПіддубний, І.О., Піддубна А.І.Конкурентоспроможність - це потенціальна або реалізована здатність економічного субєкта до функціонування у релевантному зовнішньому середовищі, яка ґрунтується на конкурентних перевагах і відображає його позицію відносно конкурентів

Конкурентоспроможність характеризується сукупністю показників функціонування галузей і діяльності виробничих структур, що визначають їх стабільний розвиток і успіх у конкурентній боротьбі на внутрішньому та зовнішньому ринках. Вона оцінюється рівнем конкурентоспроможності окремих його підприємств і їх продукції [54, с. 159].

Конкурентоспроможність підприємства - це здатність виробляти й реалізовувати швидко, дешево, якісно, продавати в достатній кількості, при високому технологічному рівні обслуговування. Конкурентоспроможність підприємства - це можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку.

Конкурентоспроможність підприємства є результатом його конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління.

Критерієм конкурентоспроможності підприємства є рівень продаж і стабільне місце на ринку. Поняття конкурентоспроможності містить у собі великий комплекс економічних характеристик, що визначають положення підприємства на національному або світовому ринку. Цей комплекс може включати характеристики товару, обумовлені сферою виробництва, а також фактори, що формують у цілому економічні умови виробництва, і збуту продукції.

Можливість підприємства конкурувати на певному товарному ринку безпосередньо залежить від конкурентоспроможності його продукції [6, с. 198].

Конкурентоспроможність є складною економічною категорією, яка виражає результат взаємодії всіх елементів системи внутрішніх (виробничих, економічних, науково-технічних та ін.) та зовнішніх (життєутворюючих, адаптивних) відносин між промисловими підприємствами з приводу можливості реалізації даного виду продукції на конкретному ринку чи його сегменті. Це комплексне поняття, яке внаслідок щільного звязку з категорією «конкуренція», охоплює безліч сторін, факторів та умов суперництва підприємств за прихильність споживачів (рис. 1.1).


Рис. 1.1 - Структура поняття конкурентоспроможності підприємства [19, с. 15]


Конкурентоспроможність продукції є показником, який характеризує ринкове положення товару в певний момент часу й не відображає довгострокові перспективи розвитку підприємства.

Конкурентоспроможність продукції являє собою сукупність якісних і вартісних характеристик продукції, що сприяють створенню переваги даного продукту перед продуктами-конкурентами в задоволенні конкретної потреби покупця, що забезпечують можливість успішного продажу на певному ринку.

Конкурентоспроможність продукції є економічною категорією, яка характеризує ступінь привабливості продукції для покупців за результатами субєктивного співставлення сукупності якісних та вартісних параметрів, що задовольняють конкретну потребу споживачів і відповідають вимогам ринку на певний період часу [6, с. 198].

Конкурентоспроможність продукції визначається трьома необхідними елементами, такими як:

властивостями даної продукції;

властивостями конкуруючих продуктів;

особливостями споживачів.

У звязку з особливостями виробництва продукції та її місцем при формуванні споживчих ринків фактори впливу на формування конкурентоспроможності розглядаються у взаємозвязку:

ціна продукції;

маркетингові заходи;

якість сировини та продукції.

Основними аспектами визначення конкурентоспроможності продукції є наступні:

корисність продукції;

ціну споживання;

здатність пропозиції.

Конкурентоспроможність продукції для виробника характеризується показниками попиту на неї величиною отриманого прибутку від реалізації та рядом інших економічних показників, таких як:

динамікою продажу продукції у вартісному та натуральному виразі (вищі темпи зростання у вартісному вигляді з урахуванням інфляції свідчать про зростання попиту);

рентабельністю реалізації продукції (зростання рентабельності свідчить про підвищення конкурентоспроможності);

відношенням обсягів реалізованої продукції до вартості матеріально-виробничих запасів (зменшення показника свідчить про уповільнення оборотності запасів через зниження попиту на продукцію або збільшення матеріальних запасів);

відношенням обсягів реалізованої продукції до обсягів нереалізованної (зменшення цього показника свідчить про зменшення попиту або про збільшення нормативу випуску продукції);

відношенням обсягів реалізованої продукції до дебіторської заборгованості (збільшення цього показника свідчить про зростання кредитування покупців що має місце при зменшенні попиту на продукцію);

портфелем замовлень на продукцію, обсяг якого є кількісною характеристикою попиту;

ступенем використання виробничих потужностей (в разі зменшення попиту цей показник також зменшується);

обсягами та напрямами капіталовкладень.

Отже, показники конкурентоспроможності продукції характеризують вимір конкурентоспроможності власної продукції виробником.

В той же час, покупці визначають конкурентоспроможність продукції, аналізуючи її переваги по ряду параметрів порівняно з аналогами що дають найбільше відношення корисного ефекту до витрат на її придбання та використання.

Таким чином, параметри конкурентоспроможності продукції характеризують здатність продукції отримати конкурентні переваги у тієї чи іншої групи споживачів.

На рис. 1.2. наведена схема групування параметрів продукції, за якими споживач визначає її конкурентні переваги.


Рис. 1.2 - Параметри конкурентоспроможності продукції


Параметри конкурентоспроможності - це характеристики властивостей продукції, що визначають галузеві особливості оцінки її конкурентоспроможності.

Параметри конкурентоспроможності залежать від виду й складності виробу в технічному та експлуатаційному відношенні, а також від потрібної точності оцінки методів дослідження та інших зовнішніх факторів.

Технічні параметри є характеристикою технічних і фізичних властивостей товару, що визначають особливості галузі й способи його використання, а також функції, які виконує товар у процесі його застосування. Важливими є екологічні параметри продукції, тобто її вплив на зовнішнє природне середовище.

Ергономічні параметри показують, наскільки продукція відповідає властивостям людського організму при виконанні трудових операцій або споживанні.

Естетичні параметри характеризують інформаційну виразність (раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виробничого виконання продукції і стабільність товарного виду).

Економічні параметри визначають рівень витрат на виробництво та ціни споживання через витрати на покупку, обслуговування, споживання, утилізацію товару.

Нормативно-правові параметри визначають відповідність товару встановленим нормам, стандартам, вимогам, що обумовлені законодавством та іншими чинними нормативними документами. Захищеність продукції патентами, свідоцтвами про винахід та іншими документами правозахисного характеру.

Класифікаційні параметри - це ознаки продукції, які дозволяють її класифікувати згідно державних класифікаторів продукції та видів діяльності, тобто визначити позицію продукції серед інших видів продукції в галузі і визначити вид статутної діяльності підприємства що має бути заявлений для отримання на нього дозволу в установленому порядку, якщо це передбачено діючим законодавством.

Нецінові параметри - це ті переваги підприємства, які збільшують конкурентоспроможність продукції але не мають цінового еквіваленту (при продажу підприємства можуть бути відображені в балансі, як «гудвіл»). До них відносяться ефективний маркетинг, репутація, бізнес зв'язки, ексклюзивність продукції.

Істотний вплив на забезпечення конкурентоспроможності продукції здійснює наявність привабливої торгової марки, яка є ефективним інструментом маркетингової діяльності.

Конкурентоспроможність торгової марки ? це сукупність специфічних функціональних та емоційних властивостей, яка за допомогою ефективних інструментів маркетингу сприяє залученню потенційних споживачів ? сегменту ринку підприємства, посиленню та утриманню конкурентної переваги за рахунок формування стійкої прихильності до товару в порівнянні з торговими марками конкурентів.

Для захисту регіонального ринку певних виробів від сильних конкурентів в основу виробничо-збутової діяльності підприємств слід покласти маркетингову орієнтацію, метою якої має стати узгодження виробничої та збутової політики з мінливими потребами споживачів.

Складовими маркетингової орієнтації є такі:

маркетингові дослідження та аналіз ринку виробів підприємства;

вибір найефективніших каналів руху, стимулювання збуту цієї продукції;

управління асортиментною політикою підприємства;

формування оптимальної цінової політики підприємства [6, с. 198].

Під конкурентоспроможністю продукції заведено розуміти:

властивість (сукупність властивостей) продукції (послуг) та сервісу, яка характеризується ступенем реального або потенційного задоволення нею конкретної потреби порівняно з аналогічною продукцією, яка є на цьому ринку;

характеристику товару, що відображає його відмінність від товару конкурента за ступенем відповідності конкурентній суспільній потребі та за затратами на її задоволення;

спроможність товару відповідати вимогам конкретного ринку у відповідний період;

здатність витримувати конкуренцію на ринку (наявність вагомих конкурентних переваг над товарами інших товаровиробників), що й забезпечує його пріоритетний збут на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Отже, конкурентоспроможність продукції визначається сукупністю її властивостей, яка відображає в умовах конкуренції міру задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції [7, с. 564].

Конкурентоспроможність підприємства формується з багатьох факторів, які включають в себе ефективність функціонування різних його підрозділів, а також конкурентоспроможність продукції як кінцевого продукту діяльності підприємства.


1.2 Особливості та етапи проведення оцінки конкурентоспроможності


Для того, щоб визначити наскільки успішним є підприємство на ринку, необхідно регулярно проводити його оцінку конкурентоспроможності.

Визначальними принципами оцінювання конкурентоздатності продукції, застосування яких дозволяє підвищити точність оцінки та врахувати інтереси учасників ринку, є наступні:

а) рівень конкурентоздатності виробів є поняттям відносним і може визначатись лише в результаті порівняння його з подібним товаром підприємств-конкурентів;

б) рівень конкурентоздатності даного товару слід повязувати з конкретним ринком, оскільки ідея абсолютної конкурентоздатності є хибною (при оцінюванні рівня конкурентоздатності товару підприємству необхідно обмежуватись тим сегментом ринку, на який ставиться найбільший наголос при просуванні своїх товарів);

в) рівень конкурентоздатності є величиною, що визначається в певний момент часу [6, с. 197].

Оцінку конкурентоспроможності продукції виконують зіставленням параметрів аналізованої продукції з параметрами бази порівняння. Від вибору бази порівняння в значній мірі залежить правильність результату оцінки конкурентоспроможності й прийняття рішення. Базою порівняння можуть виступати потреба покупців, величина необхідного корисного ефекту, конкуруючий товар, гіпотетичний зразок, а також група аналогів.

Порівняння здійснюється за групами технічних і економічних параметрів. При оцінці конкурентоспроможності використовуються диференціальний і комплексний методи оцінки [3, с. 453].

Єдиного підходу до оцінки конкурентоспроможності продукції у дослідників не існує, але можливо виділити узагальнений алгоритм оцінки, що включає 4 етапи (рис. 1.3).


Рис. 1.3 - Схема етапів оцінки конкурентоспроможності [39, с. 183]


На першому етапі оцінки конкурентоспроможності проводяться маркетингові дослідження ринку, які включають: дослідження місткості ринку, визначення виробів аналогів, аналіз стану конкуренції, визначення рівня цін, тенденцій розвитку, діяльності конкурентів і кола споживачів. На підставі інформації про потреби покупців формуються вимоги до товару.

На другому етапі здійснюється вибір показників, за якими буде проводитися оцінка. Основою для формування системи показників конкурентоспроможності конкретного виду продукції є аналіз взаємодії потреби і товару, в ході якого здійснюється їх порівняння і виявляється ступінь відповідності один одному.

Конкурентоспроможність продукції вимірюється сукупністю показників, об'єднаних у чотири групи: якісні, економічні, організаційно-комерційні та соціально-організаційні показники [39, с. 184].

Порівняні показники конкурентоспроможності продукції мають велике значення для конкретного споживача. Вони включають функціональні, естетичні, ергономічні, показники надійності та інші.

Функціональні показники визначають, яку основну потребу і яким чином задовольняє товар.

Естетичні показники визначають естетичну цінність продукції і здатність задовольняти естетичні потреби людини.

Ергономічні показники забезпечують оцінку зручності і комфорту експлуатації продукції в системі «людина - виріб - середовище».

Показники надійності продукції визначають, як виконує предмет споживання свої функції протягом терміну експлуатації.

Регламентовані показники характеризують безпеку товару, його патентну чистоту, відповідність національним та міжнародним стандартам, вимоги до сертифікації товару. Невідповідність продукції необхідному рівню регламентованих показників не тільки згубно позначається на конкурентоспроможності товару, але і робить неможливим його реалізацію.

При виборі якісних показників для оцінки конкурентоспроможності товару слід враховувати застосовність даних груп показників [21, с. 210].

На третьому етапі формується група аналогів, встановлюються значення їх показників, вибирається базовий зразок. Вибір аналогів є достатньо складним моментом оцінки, так як від нього в визначальною мірою залежать її результати. При виборі аналогів треба брати до уваги, що існує сформований єдиний світовий ринок даного виду продукції, і в якості аналогів необхідно розглядати продукцію кращих світових виробників. На даному етапі важливі класифікаційні показники. Вони дозволяють обґрунтувати правомірність вибору аналогів. За деякими видами технічно складних видів продукції класифікаційні показники визначені у відповідних документах.

Четвертий етап є найбільш складним і відповідальним. На цьому етапі проводиться співставлення показників оцінюваного та базового зразків, яке виконується окремо за якісними та економічними показниками. На цьому етапі проводиться розрахунок комплексного показника конкурентоспроможності, на підставі якого робляться висновки. Якщо підприємство не влаштовує значення даного показника, то проводиться розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності [39, с. 184].

Типову схему оцінювання конкурентоспроможності продукції зображено на рис. 1.4.

Визначаючи конкурентоспроможність товару, виробник продукції має обов'язково знати вимоги потенційних покупців та оцінки споживачів. Тому формування конкурентоспроможності продукції починається з визначення суттєвих споживчих властивостей (потреб покупців), за якими оцінюється принципова можливість реалізувати продукцію на відповідному ринку, де покупці постійно порівнюватимуть її характеристики з товарами конкурентів щодо ступеня задоволення конкретних потреб і цін реалізації.

Для визначення конкурентоспроможності продукції виробникові необхідно знати:

конкретні вимоги потенційних покупців (споживачів) до пропонованого на ринку товару;

можливі розміри та динаміку попиту на продукцію;

розрахунковий рівень ринкової ціни товару;

очікуваний рівень конкуренції на ринку відповідних товарів;

визначальні параметри продукції основних конкурентів;

найперспективніші ринки для відповідного товару та етапи закріплення на них;

термін окупності сукупних витрат, зв'язаних із проектуванням, продукуванням і просуванням на ринок нового товару.Рис. 1.4 - Схема оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства на ринку [7, с. 565]


Конкурентоспроможність конкретного об'єкта бажано вимірювати кількісно, що уможливить управління її рівнем. Для цього необхідна інформація, що характеризує корисний ефект цього об'єкта та об'єктів-конкурентів за нормативний строк їх служби та сукупні витрати протягом життєвого циклу об'єктів [7, с. 564].


1.3 Методика оцінки конкурентоспроможності


Для оцінки конкурентоспроможності продукції використовують диференціальний, комплексний та змішаний методи оцінки.

Диференціальний метод заснований на використанні одиничних параметрів аналізованої продукції, бази порівняння та зіставленні параметрів.

Диференціальний метод дозволяє визначити, чи досягнутий рівень. конкурентоспроможності, за якими показниками він не досягається, які з параметрів більше всього відрізняються від базових. Але цей метод не враховує вплив вагомості кожного параметра на прихильність покупців при виборі продукції. Комплексний метод застосовується у випадку, коли для характеристики якості товару використовується сукупність параметрів, що описують яку-небудь властивість. Він заснований на використанні комплексних (групових, інтегральних, узагальнених) показників або зіставленні питомих корисних ефектів продукції, що аналізується.

При змішаному методі оцінки конкурентоспроможності продукції використовують частину параметрів, розрахованих диференціальним методом, і частину параметрів, розрахованих комплексним методом.

Диференціальний метод оцінки конкурентоспроможності заснований на використанні і зіставленні одиничних параметрів аналізованої продукції і бази порівняння. Якщо за базу оцінки приймається потреба, розрахунок одиничного показника конкурентоспроможності (qОДі) здійснюється за формулою:


qОДі = , (1.1)


де qОДi - одиничний параметричний показник конкурентоспроможності за i-м параметром (i = 1, 2, 3, ..., n), n - кількість порівнюваних параметрів;- величина i-го параметра для аналізованої продукції;о - величина i-го параметра, за якої потреба задовольняється повністю [3, с. 453].

Через існування безлічі різних способів аналізу параметрів конкурентоспроможності при оцінці її за нормативними параметрами одиничний показник приймає тільки два значення - 1 чи 0. Якщо аналізована продукція відповідає обов'язковим нормам і стандартам, показник дорівнює 1, якщо параметр продукції в норми і стандарти не вкладається, то показник дорівнює 0. При оцінці за техніко-економічними параметрами одиничний показник може бути більшим чи дорівнювати 1, якщо базові значення параметрів установлені нормативно-технічною документацією, спеціальними умовами, замовленнями, договорами. Якщо аналізована продукція має параметр, значення якого перевищує потреби покупця, то зазначене підвищення не буде оцінюватися споживачем як перевага й одиничний показник за таким параметром не може мати значення більше за 100%. Отже, при розрахунках повинна використовуватися мінімальна з двох величин - 100% чи фактичне значення цього показника.

Диференціальний метод надає можливість лише констатувати факт конкурентоспроможності аналізованої продукції чи наявності в неї недоліків у порівнянні з товаром-аналогом. Проте він не враховує вплив вагомості кожного параметра на переваги споживача при виборі ним товару [3, с. 454].

Для усунення цього недоліку використовується комплексний метод оцінки конкурентоспроможності. Він ґрунтується на застосуванні комплексних показників чи зіставленні питомих корисних ефектів аналізованої продукції і гіпотетичного зразка.

Розрахунок групового показника конкурентоспроможності за нормативними параметрами (ІНП) здійснюється за формулою:


ІНП = , (1.2)


де qНі - одиничний показник конкурентоспроможності за i-м нормативним параметром, що розраховується за формулою 1.1;

Особливістю розрахунку даного показника є те, що якщо хоча б один з одиничних показників конкурентоспроможності дорівнює 0 (тобто не відповідає обов'язковій нормі), то груповий показник також дорівнює 0. Очевидно, що оцінюваний товар є неконкурентоспроможним [3, с. 454].

Розрахунок групового показника конкурентоспроможності за технічними параметрами (ІТП) здійснюється за формулою:


ІТП = , (1.3)


де qТі - одиничний показник конкурентоспроможності за i-м технічним параметром;

?i - вагомість (значимість) i-го параметра в загальному наборі з n технічних параметрів, що характеризують потребу.

Отриманий груповий показник (IТП) характеризує ступінь відповідності даного товару існуючій потребі в ньому за сукупністю технічних параметрів. Чим він більший, тим повніше задовольняються потреби споживачів. Основою для визначення вагомості (значимості) кожного технічного параметра в загальному їх наборі є експертні оцінки, засновані на результатах маркетингових досліджень [3, с. 454].

Розрахунок групового показника за економічними параметрами здійснюється на основі визначення повних витрат споживача на придбання і споживання (експлуатацію) продукції (В), які визначаються за формулою:


В = ЦПР + (1.4)


де ЦПР - одноразові витрати на придбання продукції (купівельна ціна продукції);

ВЕКСПЛi - середні сумарні витрати на експлуатацію продукції, що відносяться до i-го року її служби і обчислюються за кожною статтею виникнення витрат;

Т - загальний термін служби продукції [3, с. 454].

Отже, розрахунок групового показника за економічними параметрами (ІЕП) здійснюється за формулою:


ІЕП = (1.5)


де В, Во - повні витрати споживача на придбання та споживання відповідно за оцінюваною продукцією і зразком [3, с. 455].

На практиці може виникнути нагальна потреба в приведенні експлуатаційних витрат до періоду розрахункового року. В цьому разі необхідно буде застосувати коефіцієнта приведення експлуатаційних витрат, тоді формула 1.5 набуде вигляду:


ІЕП = (1.6)


де ЦПР, ЦПР0 - одноразові витрати на придбання відповідно оцінюваної продукції і зразка;

ВЕКСПЛі, ВЕКСПЛі0 - сумарні витрати на споживання (експлуатацію) відповідно оцінюваної продукції і зразка в i-ому році;

?i - коефіцієнт приведення експлуатаційних витрат до розрахункового року.

Термін служби для виробів промислового призначення дорівнює їх амортизаційному періоду. Для продукції споживчого призначення оцінка терміну її служби повинна здійснюватися на основі відомостей про фактичні терміни служби аналогійних виробів, а також швидкості морального старіння товарів даного класу [3, с. 455].

Інтегральний показник конкурентоспроможності (КС) визначається за формулою:


КС = . (1.7)


За змістом показник конкурентоспроможності відображає розходження між порівнюваною продукцією в споживчому ефекті, що припадає на одиницю витрат покупця на придбання і споживання виробу.

Якщо КС < 1, то розглянутий товар поступається зразку за показником конкурентоспроможності, а якщо КС > 1, то перевершує його КС.

Якщо аналіз здійснюється за декількома зразками, інтегральний показник конкурентоспроможності продукції за обраною групою аналогів може бути розрахований як сума середньозважених показників за кожним окремим зразком за формулою:


, (1.8)


де КСi - показник конкурентоспроможності i-го зразка;

?i - вагомість (значимість) i-го зразка в групі аналогів;- кількість порівнюваних аналогів.

Охарактеризований підхід до оцінки конкурентоспроможності продукції є загальновживаним. Однак, слід зазначити, що його істотним недоліком є визначення споживчих властивостей товару без урахування думки самих споживачів. До того ж, поліпшення характеристик оцінюваного товару в порівнянні з базовим зразком зовсім не гарантує появу додаткових конкурентних переваг [3, с. 456].

Отже, правильно обраний алгоритм оцінки конкурентоспроможності дозволить оцінювати конкурентоспроможність продукції через систему уточнених якісних і економічних показників в порівнянні з аналогічною продукцією.

У результаті оцінки конкурентоспроможності продукції можуть бути прийняті наступні шляхи її підвищення:

зміна складу, асортименту, структури застосовуваних матеріалів (сировини, напівфабрикатів), що комплектують виріб або конструкції продукції;

зміна технології виготовлення продукції, методів випробувань, системи контролю якості виготовлення, збереження, упакування, транспортування, монтажу;

зміна порядку проектування продукції;

зміна цін на продукцію, цін на послуги, по обслуговуванню і ремонту, цін на запасні частини;

зміна порядку реалізації продукції на ринку;

зміна структури і розміру інвестицій у розробку, виробництво і збут продукції;

зміна структури й обсягів коопераційних постачань при виробництві продукції і цін на комплектуючі вироби і складу обраних постачальників;

зміна системи стимулювання постачальників;

зміна структури імпорту і видів імпортованої продукції.

Конкретні пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства будуть наведені у 3 розділі роботи.

Конкурентоспроможність як соціально-економічна категорія - це спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг. Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з аналогічними обєктами.

Конкурентоспроможність підприємства означає його здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції.

Конкурентоспроможність підприємства є комплексною системною характеристикою підприємства, яка визначає його здатність протидіяти на ринку підприємствам-конкурентам шляхом ефективного використання наявних ресурсів, виготовлення та реалізації конкурентоспроможної продукції та отримання прибутку від ведення господарської діяльності.

Визначення конкурентоспроможності підприємства є невідємним елементом будь-якого господарюючого субєкту.

Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси підприємства використовуються настільки продуктивно, що воно опиняється більш прибутковим, чим його головні конкуренти.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «ЗТР»


.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства


Публічне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» (ПАТ «ЗТР») є найбільшим в СНД і Європі підприємством з виробництва силових масляних трансформаторів і електричних реакторів з виробничою потужністю 60 тис. МВА в рік, сконцентрованої на одному виробничому майданчику.

ПАТ «Запоріжтрансформатор» знаходиться за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Дніпропетровське шосе, 3.

Підприємство було засноване в 1947 році як Запорізький трансформаторний завод (ЗТЗ), а в 1994 році в результаті приватизації було перетворено в акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор».

За 65 років роботи на ринку ПАТ «ЗТР» придбав світову популярність і високу репутацію виробника якісних і надійних в експлуатації трансформаторів і реакторів. Відмінною рисою виробленого ПАТ «ЗТР» обладнання є його висока експлуатаційна надійність. ПАТ «ЗТР» дорожить своєю репутацією надійного партнера - виробника надійного устаткування. Головним активом компанії є міцні довгострокові відносини з замовниками, засновані на тривалому досвіді співробітництва та взаємній довірі [60].

У 1960-х-1980-х роках ПАТ «ЗТР» був серед піонерів світового трансформаторобудування в освоєнні виробництва обладнання надвисоких класів напруги 750 кВ і 1150 кВ, а в 1990-х - успішно освоїв випуск унікального інноваційного обладнання для гнучких керованих мереж змінного струму (FACTS).

Сьогодні ПАТ «ЗТР» - це сучасне підприємство, яке динамічно розвивається, має досвід поставок продукції замовникам у 86 країн світу. Завдяки реалізації масштабних інвестиційних програм, спрямованих на повне оновлення виробничого і випробувального комплексу, вдосконалення технології проектування і виробництва, усунення «вузьких місць» у виробничому процесі, а також поліпшення інфраструктури та умов праці, ПАТ «ЗТР» займає гідне місце серед світових лідерів галузі, маючи високий рівень технічної оснащеності і культури виробництва [60].

Згiдно Статуту ПАТ «ЗТР» (Додаток А) засновником товариства є держава в особi Запорізької обласної ради народних депутатів.

Діюча на ПАТ «ЗТР» система менеджменту дозволяє комплексно і успішно вирішувати питання, пов'язані із забезпеченням якості продукції, екології та безпеки праці. Система менеджменту сертифікована на відповідність міжнародним стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Силові трансформатори та електричні реактори, вироблені ПАТ «ЗТР», по якості і сервісу знаходяться на рівні світових стандартів і продаються за найбільш конкурентними цінами.

Відмінними особливостями ПАТ «ЗТР» є наступні:

продукція ПАТ «ЗТР» надійна в експлуатації;

ПАТ «ЗТР» швидко задовольняє вимоги і потреби замовника;

післяпродажне технічне обслуговування і сервіс здійснюються швидко і з високим рівнем технічної компетентності;

ПАТ «ЗТР» віддає пріоритет побудові довгострокових партнерських відносин зі споживачами підприємства;

ПАТ «ЗТР» дотримується вимог та постійно покращує результативність системи менеджменту якості [60].

На ПАТ «ЗТР» діє система менеджменту якості, що відповідає міжнародному стандарту ISO 9001 (ІСО 9001). Система впроваджена і функціонує на підприємстві з 1995 року.

Забезпечення якості продукції на рівні світових стандартів є однією пріоритетних стратегічних завданням підприємства.

Інтегрована система менеджменту ЗТР націлена на забезпечення високого рівня якості продукції та задоволеності замовників. Система охоплює як процеси, безпосередньо пов'язані з якістю продукції, так і всі істотні процеси підприємства, включаючи екологічний менеджмент, безпека праці та охорону здоров'я. Відповідність системи менеджменту ПАТ «ЗТР» вимогам стандартів ISO підтверджено міжнародними та національними сертифікаційними організаціями: SGS - у міжнародній системі сертифікації; Російський регістр - в системі ГОСТ Р; УкрНІІМетСерт - у системі УкрСЕПРО.

В 2009 році ПАТ «ЗТР» підтвердило відповідність системи менеджменту якості стандарту ISO 9001 версії 2008 року, пройшовши сертифікаційний аудит. В 2011 році ПАТ «ЗТР» сертифікував систему менеджменту на відповідність стандартам ISO 14001:2004 і OHSAS 18001:2007, а в 2012 році сертифіковано зварювальне виробництво на відповідність стандарту ISO 3834-2:2005 [60].

Номенклатура продукції ПАТ «ЗТР» включає силові масляні трансформатори різного призначення від 1 МВА до 1250 МВА на класи напруги від 10 кВ до 1150 кВ включно, електричні реактори і керовані шунтуючі реактори.

Загальна чисельність персоналу ПАТ «ЗТР» складає 4900 осіб.

Загальна площа заводу - 700 000 м2, виробнича площа - 230 000 м2.

ПАТ «ЗТР» має такі представництва:

. Представництво ПАТ «ЗТР» у Росiйськiй Федерацiї, яке створене з метою:

сприяння здiйсненню Товариством статутних задач з повнiшого задоволення попиту покупцiв на продукцiю, що виробляється Товариством;

надання широкого спектру послуг Товариством;

сприяння розвитку економiки i дружнiх вiдносин мiж Україною i Росiйською Федерацiєю, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, що є як резидентами, так i нерезидентами.

Предметом дiяльностi даного Представництва є:

просування на ринок Росiйської Федерацiї продукцiї, що виробляється Товариством, шляхом укладання угод та договорiв вiд iменi та за дорученням Товариства;

сприяння здiйсненню iнших видiв дiяльностi Товариства вiдповiдно до статуту Товариства та законодавства України i Росiйської Федерацiї.

. Представництво ПАТ «ЗТР» у Республiцi Казахстан та Середнiй Азiї, яке створене з метою:

сприяння здiйсненню Товариством статутних задач з повного задоволення попиту покупцiв на продукцiю, що виробляється Товариством;

сприяння Товариству в наданнi широкого спектру послуг Товариства;

сприяння розвитку економiки i дружнiх вiдносин мiж Україною i Республiкою Казахстан, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, що є як резидентами, так i нерезидентами.

Предметом дiяльностi Представництва є здiйснення представницких функцiй Товариства шляхом сприяння в укладаннi Товариством угод та договорiв на постачання продукцiї, що виробляється, та надання послуг. Iнших дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.

На підприємстві запроваджено лінійно-функціональну організаційну структуру, основний принцип якої полягає у розмежуванні повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Управління здійснюється за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.

Структура управлiння ПАТ «ЗТР» є лінійною.

Органами управлiння ПАТ «ЗТР» є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревiзiйна комiсiя.

Голова правління ПАТ «ЗТР» є виконавчим органом підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Голова правління обирається загальними зборами акціонерів строком на два роки. Він управляє роботою підприємства і має право без доручення здійснювати дії від імені підприємства.

Керiвником ПАТ «ЗТР» є Генеральний директор.

Органiзацiйна структура управлiння ПАТ «ЗТР» наведена на рис. 2.1.
Рис. 2.1 - Органiзацiйна структура управлiння ПАТ «ЗТР»


Комплексна взаємодія усіх підрозділів підприємства забезпечує досягнення прибутку та конкурентоспроможної за рахунок підвищення якості продукції при оптимальних витратах ресурсів.

Голова Правління ПАТ «ЗТР»:

керує роботою Правлiння;

без довiреностi представляє iнтереси товариства та здiйснює iншi дії вiд iменi товариства;

пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi товариства;

розподiляє обовязки мiж членами Правління.

В своїй діяльності Голова правління керується діючим законодавством.

Заступник Голови правлiння ПАТ «ЗТР» приймає участь у засiданнях правлiння, в розробцi основних напрямкiв розвитку товариства, внутрiшнiх i нормативних документiв товариства, має право другого пiдпису документiв.

Правомірність загальних зборів визначається участю у ньому акціонерів, які володіють у сукупності не менш як 60 відсотками акцій.

Особливістю цієї структури є наявність таких функціональних підрозділів як спостережна рада і ревізійна комісія. Наглядова рада представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність дирекції. Рада обирається загальними зборами акціонерів строком на два роки в складі пяти засновників товариства. Члени ради акціонерного товариства не можуть бути членами дирекції та ревізійної комісії.

Наглядова рада ПАТ «ЗТР»:

здійснює контроль за діяльністю дирекції підприємства стосовно виконання рішень загальних зборів акціонерів;

розглядає та затверджує звіти, які подає дирекція за квартал, півріччя;

аналізує дії дирекції щодо змін, у тому числі по розширенню сфер діяльності підприємства і робить відповідні висновки.

Перевірку господарсько-фінансової діяльності товариства здійснює Ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки у кількості трьох членів. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу товариства, ради товариства, з власної ініціативи, або на вимогу акціонерів. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу товариства.

Ревізійна комісія ПАТ «ЗТР» має право:

перевіряти бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);

одержувати від службових та матеріально-відповідальних осіб підприємства письмові пояснення з питань, які виникають в ході ревізії;

здійснювати контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених під час проведення ревізій.

В таблиці 2.1 проведемо аналіз основних показників діяльності ПАТ «ЗТР» за даними Звітів про фінансові результати підприємства за 2010-2012 рр. (Додатки В, Д, Ж).


Таблиця 2.1 - Аналіз основних показників діяльності ПАТ «ЗТР» за 2010-2012 рр.

Показник2010 р., тис. грн.2011 р., тис. грн.2012 р., тис. грн.Відхилення 2011 р. від 2010 р.Відхилення 2012 р. від 2011 р.Абсолютне (+,-)Темп приросту, %Абсолютне (+,-)Темп приросту, %Дохід (виручка) від реалізації продукції234567537174124139282+1371737158,48+421870111,35Чистий дохід від реалізації продукції228578635905463947828+1304760157,08+357282109,95Собівартість реалі-зованої продукції149543320544402365985+559007137,38+311545115,16Валовий прибуток79035315361061581843+745753194,36+45737102,98Інші операційні доходи81536893797956590+122611115,04-8813896,03Прибуток від опе-раційної діяльності59735613310261408646+733670222,82+77620105,83Інші фінансові доходи6414147394820+8325229,79-991932,70Фінансові витрати177671153665212314-2400686,49+58649138,17Прибуток від зви-чайної діяльності до оподаткування43214311861041199930+753961274,47+13826101,17Чистий прибуток353472912543946942+559071258,17+34399103,77

Динаміку основних показників діяльності ПАТ «ЗТР» за 2010-2012 рр. графічно наведено на рис. 2.2.


Рис. 2.2 - Динаміка основних показників діяльності ПАТ «ЗТР» за 2010-2012 рр., тис. грн.


Таким чином, основні показники діяльності підприємства протягом аналізованого періоду мали тенденцію до зростання.

На ПАТ «ЗТР» дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї визнається за наявностi всiх наведених умов:

покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, інший актив);

пiдприємство не здійснює надалі управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;

є впевненість в тому, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

Дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства збільшився в 2011 році порівняно з 2010 роком на 1371737 тис. грн. або на 158,48%, а в 2012 році порівняно з 2011 роком - на 421870 тис. грн., або на 111,35%.

Чистий дохід від реалізації продукції ПАТ «ЗТР» збільшився в 2011 році порівняно з 2010 роком на 1304760 тис. грн. або на 157,08%, а в 2012 році - на 357282 тис. грн., або на 109,95% порівняно з 2011 роком.

Собівартість реалізованої продукції підприємства збільшилась в 2011 році порівняно з 2010 роком на 559007 тис. грн. або на 137,38%, а в 2012 році - на 311545 тис. грн., або на 115,16% порівняно з 2011 роком.

Зростання чистого доходу від реалізації продукції вплинуло на зростання валового прибутку підприємства в 2011 році порівняно з 2010 роком на 745753 тис. грн. або на 194,36%, а в 2012 році - на 45737 тис. грн., або на 102,98% порівняно з 2011 роком.

Інші операційні доходи підприємства, які складаються з доходів від реалізації інших оборотних активів, операційної оренди активів, іноземної валюти, операційних курсових різниць, а також списання кредиторської заборгованості, строк якої минув, в 2011 році збільшились порівняно з 2010 роком на 122611 тис. грн. або на 115,04%, а в 2012 році порівняно з 2011 роком, навпаки, зменшились на 881389 тис. грн., або на 6,03%.

Прибуток від операційної діяльності ПАТ «ЗТР» збільшився в 2011 році порівняно з 2010 роком на 733670 тис. грн., або на 222,82%, а в 2012 році - на 77620 тис. грн., або на 105,83% порівняно з попереднім роком.

Інші фінансові доходи в 2011 році збільшились порівняно з 2010 роком на 8325 тис. грн. або на 229,79%, а в 2012 році порівняно з 2011 роком, навпаки, зменшились на 9919 тис. грн., або на 32,7%. Фінансові витрати ПАТ «ЗТР» зменшились в 2011 році порівняно з 2010 роком на 24006 тис. грн. або на 86,49%, а в 2012 році порівняно з 2011 роком, навпаки, збільшились на 58459 тис. грн., або на 138,17%.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування збільшився в 2011 році порівняно з 2010 роком на 753961 тис. грн., або на 274,47%, а в 2012 році порівняно з 2011 роком - на 13826 тис. грн., або на 101,17%.

Чистий прибуток ПАТ «ЗТР» протягом аналізованого періоду мав тенденцію до зростання. В 2011 році він збільшився на 559071 тис. грн., або на 258,17% порівняно з попереднім роком, а в 2012 році - на 34399 тис. грн., або на 103,77% порівняно з 2011 роком. На це вплинуло зростання обсягів реалізації продукції підприємства, а також прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Зростання чистого прибутку підприємства є позитивною тенденцією в його діяльності.


2.2 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства


Аналіз фінансово-економічних показників діяльності ПАТ «ЗТР» розпочнемо з аналізу продуктивності праці підприємства.

Продуктивність праці - це ефективність використання під час виготовлення різних товарів та надання послуг таких ресурсів, як праця, капітал, земля, матеріали, енергія, інформація.

Для розрахунку продуктивності праці на ПАТ «ЗТР» поділяємо розмір отриманого підприємством доходу (виручки) від реалізації продукції на середньооблікову чисельності працівників.

Проведемо аналіз продуктивності праці на ПАТ «ЗТР» у 2010-2012 рр. (табл. 2.2).


Таблиця 2.2 - Аналіз продуктивності праці на ПАТ «ЗТР» у 2010-2012 рр.

Показники2010 р.2011 р.2012 р.Відхилення2011/20102012/2011Абсо-лютне (+,-)Темп приросту, %Абсо-лютне (+,-)Темп приросту, %Доход (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.234567537174124139282+1371737158,48+421870111,35Середньооблікова чисельнiсть штатних працiвникiв облiково-го складу, осіб468547344834+49101,05+100102,11Продуктивність праці, тис. грн.500,68785,26856,29+284,58156,84+71,03500,68

Динаміку продуктивності праці на ПАТ «ЗТР» у 2010-2012 рр. зображено на рисунку 2.3.


Рис. 2.3 - Динаміка продуктивності праці на ПАТ «ЗТР» у 2010-2012 рр.


Отже, продуктивність праці на підприємстві протягом 2010-2012 рр. мала тенденцію до зростання. В 2011 р. вона збільшилась 284,58 тис. грн., або на 156,84% порівняно з 2010 р., а в 2012 р. - на 71,03 тис. грн., або на 500,68% порівняно з 2011 р.

На зростання продуктивності праці на ПАТ «ЗТР» вплинуло зростання доходу (виручки) від реалізації продукції, а також середньооблікової чисельності штатних працiвникiв облiкового складу.

Середньооблікова чисельність штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ «ЗТР» в 2011 році збільшилась порівняно з 20101 роком на 49 осіб, або на 101,05%, а в 2012 році - на 100 осіб, або на 102,11% порівняно з попереднім роком.

За даними 2 розділів Звітів про фінансові результати «Елементи операційних витрат» ПАТ «ЗТР» за 2010-2012 рр. (Додатки В, Д, Ж) проведемо аналіз динаміки витрат підприємства (табл. 2.3).

Як бачимо, загальний розмір витрат підприємства в 2011 р. збільшився порівняно з 2010 р. на 14371 тис. грн., або на 255,6%, а в 2012 р., навпаки, зменшився на 8176 тис. грн., або на 40,9% порівняно з 2011 р.


Таблиця 2.3 - Аналіз динаміки витрат ПАТ «ЗТР» за 2010-2012 рр.

Показники2010 р., тис. грн.2011 р., тис. грн.2012 р., тис. грн.Відхилення2011 р. / 2010 р.2012 р . / 2011 р.Абсолютне (+,-)Темп приросту, %Абсолютне (+,-)Темп приросту, %Матеріальні витрати112943418190501957710+689616161,06+138660107,62Витрати на оплату праці185425199492227479+14067107,59+27987114,03Відрахування на соціальні заходи696637569984397+6036108,66+8698111,49Амортизація267852486355092-192292,82+30229221,58Інші операційні витрати304819321977307089+17158105,63-1488895,38Разом171612624410812631767+724955142,24+190686107,81

Як бачимо, витрати ПАТ «ЗТР» протягом аналізованого періоду мали тенденцію до зростання. В 2011 році витрати підприємства збільшились на 724955 тис. грн., або на 142,24%, а в 2012 році - на 190686 тис. грн., або на 107,81% порівняно з 2011 роком.

Динаміку витрат ПАТ «ЗТР» у 2010-2012 рр. зображено на рисунку 2.4.


Рис. 2.4 - Динаміка витрат ПАТ «ЗТР» у 2010-2012 рр.


На збільшення загальної суми витрат підприємства в 2011 р. порівняно з 2010 р. вплинуло зростання матеріальних витрат на 689616 тис. грн., або на 161,06%, витрат на оплату праці - на 14067 тис. грн., або на 107,59%, відрахувань на соціальні заходи - на 6036 тис. грн., або на 108,66%, а також інших операційних витрат - на 17158 тис. грн., або на 105,63%.

На збільшення загальної суми витрат підприємства в 2012 р. порівняно з 2011 р. вплинуло зростання матеріальних витрат на 138660 тис. грн., або на 107,62%, витрат на оплату праці - на 27987 тис. грн., або на 114,03%, відрахувань на соціальні заходи - на 8698 тис. грн., або на 111,49%, а також амортизації - на 30229 тис. грн., або на 221,58%.

Далі проведемо аналіз структури витрат підприємства за 2010-2012 рр. (табл. 2.4).


Таблиця 2.4 - Аналіз структури витрат ПАТ «ЗТР» за 2010-2012 рр.

Показники2010 р.2011 р.2012 р.Відхилення2011 р. / 2010 р.2012 р . / 2011 р.Абсолютне (+,-)Темп приросту, %Абсолютне (+,-)Темп приросту, %Матеріальні витрати65,8174,5274,39+8,71113,23-0,1399,82Витрати на оплату праці10,808,178,64-2,6375,64+0,47105,77Відрахування на соціальні заходи4,063,103,21-0,9676,39+0,11103,41Амортизація1,561,022,09-0,5465,26+1,07205,53Інші операційні витрати17,7613,1911,67-4,5774,26-1,5288,47Разом100100100----

Структура витрат підприємства в 2010 р. наведена на рисунку 2.5.


Рис. 2.5 - Структура витрат ПАТ «ЗТР» в 2010 р.

Як бачимо, найбільшу частину у структурі витрат підприємства в 2010 р. займали матеріальні витрати (65,81%), а найменшу частину - відрахування на соціальні заходи (4,06%) та амортизація (1,56%).

Структура витрат підприємства в 2011 р. наведена на рисунку 2.6.


Рис. 2.6 - Структура витрат ПАТ «ЗТР» в 2011 р.


Як бачимо, найбільшу частину у структурі витрат підприємства в 2011 р. займали матеріальні витрати (74,52%), а найменшу частину - відрахування на соціальні заходи (3,1%) та амортизація (1,02%).

Структура витрат підприємства в 2012 р. наведена на рисунку 2.7.


Рис. 2.7 - Структура витрат ПАТ «ЗТР» в 2012 р.


Як бачимо, найбільшу частину у структурі витрат підприємства в 2011 р., як й в попередніх роках, займали матеріальні витрати (74,39%), а найменшу частину - відрахування на соціальні заходи (3,21%) та амортизація (2,09%).

Таким чином, структура витрат ПАТ «ЗТР» протягом 2010-2012 рр. була майже однаковою. Загальними показниками ефективності використання основних фондів підприємства є фондовіддача, тобто виробництво продукції на 1 гривню основних фондів (відношення обсягу виробленої підприємством продукції (ОП) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (Ф)).

Показник фондовіддачі (ФВ) розраховується наступним чином:


ФВ = (2.1)


Фондовіддачу розраховують або у вартісних, або в натуральних (тонни, метри, штуки і т.д.) вимірниках.

За даними Звітів про фінансові результати ПАТ «ЗТР» (Додатки В, Д, Ж) дохід від реалізації продукції складав в 2010 році 2345675 тис. грн., в 2011 році - 3717412 тис. грн., а в 2012 р. - 4139282 тис. грн.

За даними Балансів ПАТ «ЗТР» (Додатки Б, Г, Е) середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства в 2010 р. складала 369554,5 тис. грн., в 2011 р. - 393387,5 тис. грн., а в 2012 р. - 607386 тис. грн.

Фондовіддача ПАТ «ЗТР» в 2010-2012 рр. дорівнювала:


ФВ2010 =

ФВ2011 =

ФВ2012 =


Фондомісткість (ФМ), тобто показник, обернений до фондовіддачі, показує, скільки в середньому використовується на підприємстві основних виробничих фондів для випуску продукції вартістю в 1 гривню.

Фондомісткість ПАТ «ЗТР» в 2010-2012 рр. складала:


ФМ2010 =

ФМ2011 =


ФМ2012 =


Фондоозброєність (ФО) - це показник оснащеності праці виробничими основними фондами. Визначається відношенням середньорічної балансової вартості виробничих основних фондів до середньооблікової чисельності робітників або працівників.

Фондоозброєність ПАТ «ЗТР» в 2010-2012 рр. складала:


ФО2010 =

ФО2011 =

ФО2012 =


Розраховані показники зведемо до таблиці 2.5.


Таблиця 2.5 - Аналіз показників ефективності використання основних фондів ПАТ «ЗТР» у 2010-2012 рр.

Показники2010 р.2011 р.2012 р.Відхилення (+, -)2011 р. від 2010 р.2012 р. від 2011 р.Фондовіддача6,359,456,82+3,1-2,63Фондомісткість0,160,110,15-0,05+0,04Фондоозброєність78,8883,1125,65+4,22+42,55

Таким чином, фондовіддача збільшилась в 2011 р. порівняно з 2010 р. на 3,1, а в 2012 р., навпаки, зменшилась на 2,63 порівняно з 2011 р.

Показник фондомісткості, навпаки, зменшився в 2011 р. порівняно з 2010 р. на 0,05, а в 2012 р. - збільшився на 0,04 порівняно з 2011 р.

Отже, фондовіддача основних фондів прямо пропорційно залежить від продуктивності праці і обернено пропорційно - від її фондоозброєності.

Для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її фондоозброєності.

Фондоозброєність протягом аналізованого періоду мала тенденцію до зростання. В 2011 році вона збільшилась на 4,22 порівняно з 2010 р., а в 2012 р. - на 42,55 порівняно з 2011 р.

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві є важливим резервом підвищення ефективності діяльності самого виробництва, що полягає в досягненні найбільших результатів при відповідному рівні розвитку продуктивних сил порівняно з витратами праці, використаними на створення суспільного продукту [58, с. 214].

Визначимо коефіцієнт зносу основних засобів, який характеризує ту частку вартості основних фондів, яку списано на витрати виробництва в попередніх періодах. Коефіцієнт зносу основних фондів розраховується на підставі даних першого розділу активу бухгалтерського балансу. Чим нижчим є коефіцієнт зносу, тим ліпшим є технічний стан основних фондів. Спрацьовані (застарілі) основні засоби зумовлюють і необхідність застосування застарілих технологічних процесів, що призводить до неконкурентоспроможності продукції підприємства.

Коефіцієнт зносу основних фондів (Кзн) визначається за формулою:


Кзн = , (2.2)


де З - сума зносу основних фондів;

ОФП - первісна вартість основних фондів.

Коефіцієнт зносу основних фондів ПАТ «ЗТР» на початок 2010 року складає:


Кзн =


Коефіцієнт зносу основних фондів ПАТ «ЗТР» на кінець 2010 року складає:


Кзн =


Коефіцієнт зносу основних фондів ПАТ «ЗТР» на кінець 2011 року складає:


Кзн =


Коефіцієнт зносу основних фондів ПАТ «ЗТР» на кінець 2012 року складає:


Кзн =


Коефіцієнт придатності основних фондів, який характеризує частку не перенесеної на створюваний продукт вартості, визначається наступним чином:


Кп = , (2.3)


де ОФ3 - залишкова вартість основних фондів;

ОФП - первісна вартість основних фондів.

Коефіцієнт придатності основних фондів ПАТ «ЗТР» на початок 2010 року дорівнює:

конкурентоспроможність продукція оцінка

Кп =


Коефіцієнт придатності основних фондів ПАТ «ЗТР» на кінець 2010 року складає:


Кп =


Коефіцієнт придатності основних фондів ПАТ «ЗТР» на кінець 2011 року складає:


Кп =


Коефіцієнт придатності основних фондів ПАТ «ЗТР» на кінець 2012 року складає:


Кп =


Розраховані показники зносу та придатності основних фондів ПАТ «ЗТР» зведемо до таблиці 2.6.


Таблиця 2.6 - Коефіцієнти зносу та придатності основних фондів ПАТ «ЗТР» за 2010-2012 рр.

Показникна початок 2010 р.на кінець 2010 р.на кінець 2011 р.на кінець 2012 р.Коефіцієнт зносу основних фондів0,390,390,400,07Коефіцієнт придатності основних фондів0,620,620,610,94

Таким чином, коефіцієнт зносу основних фондів підприємства на кінець 2012 р. зменшився на 0,32% (0,07 - 0,39 = -0,32) порівняно з його значенням на початок 2010 р., а коефіцієнт придатності основних фондів підприємства, навпаки, збільшився на 0,32% (0,94 - 0,62 = +0,32) порівняно з його значенням на початок 2010 р.

Загалом можна зробити висновок, що зменшення рівня зносу (зростання рівня придатності) основних фондів ПАТ «ЗТР» свідчить про поліпшення їх технічного стану.

Ефективність використання оборотних активів на підприємстві має важливе значення, оскільки справляє значний вплив на загальну ефективність всієї сукупності засобів, залучених підприємством. Це пояснюється тим, що тривалість обороту основних і оборотних засобів суттєво відрізняється через принципові відмінності за характером участі у виробничому процесі основних та оборотних фондів. Якщо перші неодноразово беруть участь у процесі виробництва, то оборотні фонди - один раз, повністю споживаючись у кожному його циклі. Оборот основних фондів вимірюється роками, водночас як оборотні фонди і фонди обігу протягом року здійснюють, як правило, декілька оборотів. Отже, оборотні активи, що обслуговують оборот оборотних фондів і фондів обігу, багато в чому визначають загальні темпи і ефективність виробництва.

Ефективність використання оборотних коштів не можна виміряти за допомогою одного показника. Для цього необхідна система показників, найважливішим з яких є швидкість обертання. Цей показник обчислюється у днях і характеризується періодом, за який оборотні кошти підприємства здійснюють один оборот за формулою:


О = , (2.4)


де О - термін обертання оборотних коштів (днів);

С - середні залишки оборотних коштів (грн.);

Д - тривалість періоду, за який обчислюється обертання (днів);

Р - обсяг реалізованої продукції (грн.).

Цей показник водночас відображає обсяг реалізації створених товарів і наданих послуг за даний період і ефективність використання матеріальних засобів і коштів.

Термін обертання оборотних коштів ПАТ «ЗТР» в 2010-2012 рр. складав:


О2010 =

О2011 =

О2012 =


Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовується коефіцієнт обертання (Ко), який визначається за формулою:


Ко = , (2.5)


де Р - обсяг реалізованої продукції (грн.);

С - середні залишки оборотних коштів (грн.).

Цей показник характеризує кількість оборотів оборотних коштів за звітний період. Чим більше оборотів здійснюють оборотні кошти, тим краще вони використовуються.

Коефіцієнт обертання оборотних коштів ПАТ «ЗТР» в 2010-2012 рр. складав:


Ко2010 =

Ко2011 =

Ко2012 =


Коефіцієнт завантаження, який характеризує величину оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції, визначається за формулою:


Кз = , (2.6)


де Кз - коефіцієнт завантаження оборотних коштів (коп.).

Чим менше оборотних коштів припадає на одну гривню реалізованої продукції, тим краще вони використовуються.

Коефіцієнт завантаження ПАТ «ЗТР» в 2010-2012 рр. складав:


Ко2010 = , Ко2011 = , Ко2012 =


Розраховані показники використання оборотних коштів ПАТ «ЗТР» зведемо до таблиці 2.7.


Таблиця 2.7 - Показники використання оборотних коштів ПАТ «ЗТР» за 2010-2012 рр.

Показники2010 р.2011 р.2012 р.Відхилення (+, -)2011 р. від 2010 р.2012 р. від 2011 р.Термін обертання оборотних коштів (дні)319,27185,63180,65-133,64-4,98Коефіцієнт обертання оборотних коштів1,131,942,0+0,81+0,06Коефіцієнт завантаження0,890,520,51-0,37-0,01

Таким чином, термін обертання оборотних коштів ПАТ «ЗТР» в 2011 р. зменшився порівняно з 2010 р. на 133,64 дня, а в 2012 р. - на 4,98 дня.

В 2012 р. оборотні засоби підприємства використовувалися найкраще, оскільки в 2012 році коефіцієнт обертання оборотних коштів був найбільшим, а коефіцієнт завантаження був найменшим порівняно з попередніми роками.

Отже, за розрахованими фінансово-економічними показниками діяльності ПАТ «ЗТР», можна зробити висновок про те, що підприємство є досить стійким, оскільки воно отримує прибуток, який зростає з кожним роком, а також ефективно використовує свої оборотні кошти.


2.3 Аналіз конкурентного середовища та оцінка конкурентоспроможності


Аналізуючи конкурентоспроможність підприємств електротехнічного машинобудування України, зокрема підгалузі трансформаторобудування, можна засвідчити, що ПАТ «Запоріжтрансформатор» займає монопольне становище на внутрішньому ринку. Трансформаторобудування - це капіталомістка та наукомістка галузь. Тому нові учасники на вітчизняному ринку трансформаторів останнім часом не зявляються і їхня кількість обмежена.

Сьогодні ПАТ «ЗТР» впевнено лідирує не лише на внутрішньому ринку, а й на ринку СНД: понад 80% усіх трансформаторів країн Співдружності виготовлено на «ЗТР». Всі 13 атомних станцій та 75% теплових та гідроелектростанцій СНД використовують трансформатори тільки запорізького виробництва.

Лідерство ПАТ «ЗТР» в СНД підтверджує також статистика. ПАТ «ЗТР» випускає продукції більше, ніж три найбільші російські заводи («Електрозавод», «Уралелектротяжмаш» та Тольяттінський трансформаторний завод) разом узяті. Понад 20% продажів запорізького підприємства припадають на країни далекого зарубіжжя. Через трансформатори «ЗТР» «проходить» 35% електроенергії Аргентини, 45% - Єгипту. Продукція підприємства працює в Китаї, Мексиці, Ірані, Обєднаних Арабських Еміратах, а повний список клієнтів налічує 85 країн.

Основними клієнтами ПАТ «ЗТР»є:

. Україна - Львівгазодобування; Єнакієвський металургійний завод; Червоноармійськвугіль; ВОДніпрогідроенерго; ДАГК.

. Росія - МЕМ Центру РАТ ЄЕС Росії; МЕМ Північно-західного РАТ ЄЕС Росії; Невиномиський Азот; ПАТ Електрозавод; ПАТ «Порт Усть-Луга» Ленінградської обл.; Державна установа управління будівництвом Ленінградської обл.; Красноярський алюмінієвий завод; Зейська ГЕСТулаенерго; ПАТ Мосенерго; ПАТ «Братський алюмінієвий завод».

. Казахстан - Євроагент; Євроазіатська енергетична компанія; ПАТ «Кєгок».

. Туркменія - Туркмененергомашкомплект.

. Білорусь - Полоцькі електричні мережі; Гродноенерго.

Підприємство-монополіст ПАТ «Запоріжтрансформатор» не має конкурентів на внутрішньому ринку. Його діяльність і визначає вітчизняний ринок цих пристроїв. Але головним напрямом діяльності ПАТ «Запоріжтрансформатор» є зовнішній ринок. Завдяки експортним поставкам підприємство має прибутки та кошти для розвитку виробництва.

Основними конкурентами ПАТ «Запоріжтрансформатор» є:

. Україна:

конкурентiв у сегментi силових трансформаторiв для генерацiї i передачi немає. Також немає конкурентiв у сегментi шунтуючих реакторiв, керованих шунтуючих реакторiв та послуг iз забезпечення сервiсного обслуговування та ремонту;

незначна конкуренцiя з ВАТ «Укрелектроапарат» та ТОВ «Елiз» у сегментi розподiльчих трансформаторiв потужнiстю до 2 500 кВА.

. Конкуренти СНД у сегментi силових трансформаторiв:

ХК «Електрозавод», м. Москва, Росiйська Федерацiя - значний вплив;

ВАТ «Уралелектротяжмаш» (Холдингова компанiя "Енергомаш"), м. Єкатеринбург, Росiйська Федерацiя - незначний вплив;

ТОВ «Тольяттiнський трансформатор», м. Тольяттi, Росiйська Федерацiя - середнiй вплив;

ТОВ «СВЕЛ», м. Єкатеринбург, Росiйська Федерацiя - незначний вплив;

Чiрчикьский трансформаторний завод, м. Чiрчик, Узбекистан - незначний вплив;

Уфимський трансформаторний завод, м. Уфа, Росiйська Федерацiя - незначний вплив;

Трансформаторний завод «Siemens», м. Вороніж, Росiйська Федерацiя - середнiй вплив;

. Конкуренти СНД у сегментi шунтуючих реакторiв та керованих шунтуючих реакторiв:

ХК «Електрозавод», м. Москва, Росiйська Федерацiя - середнiй вплив.

. Мiжнароднi конкуренти у сегментi силових трансформаторiв, шунтуючих реакторiв та керованих шунтуючих реакторiв:

«ABB» (мiжнацiональна компанiя) має середнiй вплив;

«Siemens» (мiжнацiональна компанiя) має середнiй вплив;

«ALSTOM» (мiжнацiональна компанiя) має незначний вплив;

Китайськi та корейськi виробники, якi застосовують полiтику демпiнгу в просуваннi на ринок, мають середнiй вплив.

. Ринок СНД, i особливо Росiйська Федерацiя, привабливий для мiсцевих i зовнiшнiх конкурентiв, якi активiзують зусилля з просування своєї продукцiї на ринку. В умовах високої конкуренцiї на ринках країн СНД уряди намагаються захистити мiсцевого виробника. Останнi намагаються максимально завантажити виробничi потужностi, зберегти або збiльшити ринкову долю. Деякi виробники будують новi виробничi потужностi.

Конкуренція з боку глобальних компаній, таких як «AREVA», «ABB» та «Siemens» проявляє себе саме на ринках Європи, Америки та Азії. Наприклад, у компанії «АВВ» така географічна структура продажів трансформаторів: Європа - 38%, Америка - 23%, Азія - 30%, Середній Схід та Африка - 9%. Дані щодо обсягів продажів глобальних компаній-конкурентів приведені в таблиці 2.8.


Таблиця 2.8 - Обсяги продажів продукції глобальних компаній-конкурентів

КомпаніяОбсяги продажів, в млрд. грн.2010 р.2011 р.2012 р.«АВВ»32,6840,043,6«Schneider Electric»19,5820,922,4«Siemens»37,239,041,8«Alstom»14,920,925,3ПАТ «ЗТР»2,343,724,14

Отже, на внутрішньому ринку ПАТ «Запоріжтрансформатор» має такі конкурентні переваги:

якість продукції;

виготовлення продукції на індивідуальне замовлення;

активна збутова політика;

відома репутація;

лідируюча позиція на ринку України та країн СНД;

відновлення Запорізького вузла;

великий науковий потенціал та досвід.

У таблиці 2.9 проведемо аналіз впливу конкуренції на діяльність ПАТ «Запоріжтрансформатор».


Таблиця 2.9 - Вплив конкурентного середовища на діяльність ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Фактори середовищаВажливість для галузіВплив на підприємствоНапрямок впливуСтупінь важливості для підприємстваЧастка ринку, що обслуговується32-1-6Імідж, досвід33+19Фінансовий стан32+16Наявність патентів та ліцензій1212Наявність передової стратегії33-1-3Наявність і рівень розвитку інформаційно-аналітичних підрозділів33+19Здатність до маневру, гнучкість у пристосуванні до змін32-1-6Наявність висококваліфікованих кадрів33+19Рівень сервісного обслуговування32-1-6Види і кількість реклами33-1-9Рівень планування33-1-9Зв'язки з громадськими організаціями22+14Фінансові цілі32+16Відношення до ризику22-1-4Існуючі цінності і норми на підприємстві33+19Структура організації32-1-6Системи контролю і стимулювання23+16Система бухгалтерського та управлінського обліку33+19Типи керівників і стиль керівництва32-1-6Сформовані уявлення про майбутні напрямки розвитку33-1-9Контрактні зобов'язання, що обмежують волю поводження на ринку22+14Регуляторні обмеження з боку держави12+12

З даних таблиці 2.9 можна зробити висновок про те, що найбільший вплив на діяльність ПАТ «Запоріжтрансформатор» мають такі фактори конкурентного середовища, як імідж, досвід, наявність передової стратегії, і рівень розвитку інформаційно-аналітичних підрозділів, висококваліфікованих кадрів, види і кількість реклами, рівень планування, існуючі цінності і норми на підприємстві, системи контролю і стимулювання, а також система бухгалтерського та управлінського обліку, сформовані уявлення про майбутні напрямки розвитку.

Оцінка конкурентоспроможності підприємства базується на аналізі його сильних і слабих сторін, а головне, - потенційних можливостей. Оцінка потенційних можливостей підприємства - складна і трудомістка задача, яка дозволяє забезпечити баланс ринкових запитів з реальними можливостями самого підприємства, розробити основні програми його виробничого розвитку і поведінки на ринку, а також підвести реальну і компетентну основу під рішення, що приймаються.

Оцінку внутрішнього середовища фірми - її силу та слабкість, а також зовнішніх можливостей та загроз проводять за допомогою SWOT-аналізу.

Використання концепції ланцюгів цінностей SWOT-аналізу для визначення конкурентоспроможності підприємства необхідно, але недостатньо. Більш глибока оцінка проводиться по відношенню до конкурентної сили і конкурентної позиції компанії.

В таблиці 2.10 проведемо SWOT-аналіз ПАТ «Запоріжтрансформатор», який підкреслює, що стратегія повинна якнайкраще поєднувати внутрішні можливості підприємства (її сильні та слабкі сторони) і зовнішню ситуацію, яка частково відображена в можливостях і загрозах.


Таблиця 2.10 - Матриця SWOT-аналізу ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Сильні сторони (S)Слабкі сторони (W)Великий досвід роботи Високий рівень організації управлінського обліку Наявність висококваліфікованого виробничого персоналу Налагоджена система постачань сировини, матеріалів і устаткування Запровадження інноваційВисокий ступінь зносу обладнання; Незавантаженість виробничих потужностей; Слабкий збут в країнах ЄС та США; Недостатня увага українському ринку; Неефективна інвестиційна політика; Нестача фінансових ресурсів.Можливості (О)SO-стратегіяWO-стратегіяЗміна суспільних стереотипів стосовно реклами Збільшення кількості домогосподарок у зв'язку зі зниженням зайнятості серед жінок Збільшення купівельної спроможності населення Збільшення кількості підприємницьких структурРозширення номенклатури продукції Розвиток системи персональних продажів для оптових покупців Збільшення виробничих потужностей по виготовленню продукціїСтворення і поширення безкоштовних рекламно-інформаційних матеріалів про діяльність підприємства та проведення рекламної компанії Створення єдиної служби маркетингу на підприємстві Збільшення ринкової частки підприємстваПогрози (Т)ST-стратегіяWT-стратегіяУповільнення темпів економічного розвитку Збільшення податкового пресу Зростання цін на сировину Розвиток технології електронних комунікаційСтворення системи обліку зі зниження витрат Створення системи електронних продажівРозширення каналів товароруху Створення системи зво-ротного зв'язку з клієнта-ми підприємства

SWOT-аналіз проводиться у пять етапів.

На першому етапі вивчаються сильні сторони фірми - її конкурентні переваги в таких областях: ціна товарів, кваліфікація кадрів, вартість ресурсів, вік основних фондів, географічне розташування підприємства, інфраструктура, системи менеджменту та маркетингу, сила конкуренції на вході й виході системи менеджменту підприємства та інші.

На другому етапі вивчаються слабкі сторони фірми. Етап можна розпочати з аналізу конкурентоспроможності товарів, що реалізують на ринку.

На третьому етапі вивчаються фактори макросередовища фірми (політичні, економічні, ринкові й інші) з метою прогнозування стратегічних і тактичних погроз фірмі й своєчасному запобіганню збитків.

На четвертому етапі вивчаються стратегічні й тактичні можливості підприємства (капітал, активи), необхідні для запобігання загрозам, зменшення слабких та множення сильних сторін фірми.

На останньому, пятому етапі SWOT-аналізу погоджуються сили з можливостями формування проекту окремих розділів стратегії фірми.

Складена матриця SWOT-аналізу дозволяє сформулювати перелік першочергових заходів, що повинне провести ПАТ «Запоріжтрансформатор» для вдосконалення системи управління маркетингом.

ПАТ «Запоріжтрансформатор» функціонує в конкурентному середовищі, а тому поточний рівень його конкурентоспроможності доцільно порівнювати з показниками найкращого з досліджуваних підприємств галузі.

В таблиці 2.11 проведемо оцінку конкурентної сили ПАТ «Запоріжтрансформатор» у порівнянні з найбільшими конкурентами.


Таблиця 2.11 - Оцінка конкурентної сили ПАТ «Запоріжтрансформатор» по відношенню до найближчих конкурентів

№ з/пКлючові фактори успіхуВагаПАТ «ЗТР»Компанія «АВВ»12345671.Якість продукції0, 2061,2051,002.Імідж фірми0,1060,6050,503.Виробничі можливості0,07100,7040,284.Ступінь опанування новітніми технологіями0,1260,7270,845.Досконалість дослідницької та екс-периментальної бази і здатність швидкої розробки та введення у виробництво новинок0,0670,4250,306.Витрати у порівнянні з конкурентами0,1080,8070,707.Розмір та кількість цільових ринків0,0620,1210,068.Рівень сервісного обслуговування0,0580,4070,359.Збутова мережа0,0550,2570,3510.Маркетинг/ реклама0,0650,3040,2411.Професійність персоналу0,0580,4080,4012.Фінансовий стан0,0820,1630,24Загальна оцінка1,00736,0735,26

Таким чином, враховуючи показники, отримані через побудову матриці конкурентного профілю, ПАТ «Запоріжтрансформатор» займає більш вигідну позицію, ніж компанія «АВВ».

Основними ризиками в дiяльностi ПАТ «ЗТР» є такі (табл. 2.12).


Таблиця 2.12 - Основні ризики в діяльності ПАТ «ЗТР» [60]

№Найменування ризикуЧинники мiнiмiзацiї ризику1.Ризик неплатежу з боку замовниказастосування в умовах оплати акредитиву та надходження остаточного платежу перед відвантаженням, пiсля проведення випробувань2.Ризик пiдвищення цiн на матерiали та комплектуючiдiверсiфiкацiя закупiвель матеріалів та комплектуючих, проведення аналiзу ситуації на ринку i прогнозування динамiки цiн, пiдписання довгострокових рамкових угод з основними постачальниками3.Погiршення економiчної ситуацiї на основних ринках збуту, зменшення обсягів замовлень у зв'язку з економiчною кризою на багатьох ринкахдiверсiфiкацiя ринкiв збуту, посилення присутностi на ринках СНД та Далекого зарубiжжя4.Потенцiйний дефіцит матерiалiв i комплектуючих через високi темпи зростання попиту на трансформаторне обладнання: браку виробничих потужностей постачальникiв трансформаторної сталi, масла, вводiв, перемикачiв

В умовах фiнансової кризи останнiх рокiв на дiяльнiсть ПАТ «ЗТР» також вплинуло падіння фiнансової спроможностi клієнтів.

Основними матерiалами для виготовлення продукцiї ВАТ «ЗТР» є:

мiдна каптанка, яка закуповується у Росiйськiй Федерацiї та Нiмеччинi;

чорний прокат, який закуповується в Україні;

трансформаторна сталь, виробництва Росiйської Федерацiї, Польщi та США;

трансформаторне масло, виробництва Росiйської Федерацiї, Швецiї та США [60].

Споживачами продукцiї ПАТ «ЗТР» є:

структурнi пiдприємства енергетики (генеруючi компанiї, передаючi компанiї - лектричні мережi, розподiльчi компанiї);

пiдприємства чорної та кольорової металургiї;

пiдприємства нафтогазової промисловостi;

залiзницi;

пiдприємства гiрничодобувної галузi;ншi промисловi та комунальнi пiдприємства, що мають власнi пiдстанцiї на клас напруги 35 кВ та вище.

ПАТ «ЗТР» є вертикально iнтегрованим пiдприємством, яке виробляє низку компонентiв самостiйно, наприклад перемикачi, ПАТ «ЗТР» є прiоритетним клiєнтом для багатьох постачальникiв як значний замовник, з великими об'ємами закупiвель, що демонструє стабiльне зростання i перспективи розвитку, диверсифiкацiя постачальникiв основних компонентiв та матерiалiв.

При продажах на ринку України ПАТ «ЗТР» використовує прямi продажi кiнцевим замовникам, а також генеральнi пiдряднi органiзацiї, що виконують будiвництво обєктів енергетики «пiд ключ» [60].

Основними ринками збуту силових трансформаторiв, шунтуючих реакторiв та керованих шунтуючих реакторiв ПАТ «ЗТР» є:

країни СНД (Україна - 13%, Російська Федерація - 65%, iншi країни СНД - 12%);

країни Далекого зарубiжжя та Балтії 10%:ндiя, США, Литва та iншi.

Структура ринку збуту ПАТ «ЗТР» за регіонами наведена на рис. 2.8.


Рис. 2.8 - Структура ринку збуту ПАТ «ЗТР» за регіонами [60]


Як бачимо, найбільша кількість продукції продається до Російської Федерації (65%), а найменша - до країн Далекого зарубiжжя та Балтії (10%).

При аналізі зовнішніх ринків збуту, можна виділити такі можливості ПАТ «Запоріжтрансформатор»:

прихильність покупців в Азії та Південній Америці;

великий потенційний ринок в Україні та країнах СНД;

участь у міжнародних організаціях та співпраця з міжнародними агентами.

ПАТ «ЗТР» є лідером в області трансформаторобудування в Україні, але не на світовому ринку. Питома вага ПАТ «Запоріжтрансформатор» в річному обсязі виробництва на світовому ринку складає лише 1,2%. В той час як питома вага глобальних компаній-конкурентів, таких як: «ABB», «Hitachi», «Siemens», «Jeumont-Schneider» становить відповідно 20%, 15%, 8%, 7%. Таким чином, можна зробити висновок, що ПАТ «Запоріжтрансформатор» має невикористаний потенціал. Підвищення якості продукції, відома репутація та науковий потенціал зможуть помякшити вплив на підприємство жорсткої конкуренції на міжнародних ринках.

В 2011 році компанія вклала багатомільйонні кошти в модернізацію виробництва. Зокрема, ізоляційного, придбавши комплект нового обладнання за 710 тисяч доларів. Також у ПАТ «Запоріжтрансформатор» ввели в експлуатацію ще одну фарбувально-сушильну камеру, яку було придбано в рамках інвестиційного проекту «Реконструкція малярного виробництва» (загальна сума інвестицій - 1,5 мільйона доларів). Ще один вагомий проект - подальша модернізація зварювального виробництва. Введено в експлуатацію два напівавтомати, встановлено повітряно-плазмові різаки, розпочато реалізацію планів із підвищення якості зачисних робіт.

Серед найвизначніших здобутків «Запоріжтрансформатора», яких вдалося досягти 2011 року, - успішне проходження сертифікаційного аудита на відповідність системи менеджменту підприємства міжнародним нормам. Аудит проводив світовий лідер у сфері сертифікації та консалтингу - компанія «Bureau Verіtas» [62].

Силові та розподільчі трансформатори, автотрансформатори та реактори (скорочено трансформаторне обладнання - ТО) є основними елементами електричних мереж і систем, визначальними надійність і економічність їх функціонування. Відмови в роботі або аварійні відключення ТО призводять до значних збитків, тому забезпечення надійності їх роботи є дуже важливим фактором для підприємств-виробників на досить жорсткому конкурентному ринку трансформаторного обладнання. Розподільні трансформатори напругою 10 кВ потужністю до 1000 кВА випускаються багатьма фірмами країн Західної Європи, США та Японії. Найбільш високі технічні характеристики мають розподільні трансформатори фірм «Trafo-Union» (ФРН), «Stromberg» (Фінляндія), «Brush» (Великобританія), а також підприємства-«сусіди» УП «МЭТЗ ім. В. И. Козлова» (Ресубліка Білорусь), ТОВ «Толятинський трансформатор» (Росія). Розглянемо технічні характеристики розподільних трансформаторів пяти закордонних виробників і порівняємо їх з характеристиками продукції ПАТ «Запоріжтрансформатор» (табл. 2.13 - 2.17).


Таблиця 2.13 - Технічні характеристики розподільних трансформаторів 250 кВА

Фірма виробникТип трансформатораТехнічний параметрРх.х., ВтРк.з., ВтРх.х/Рк.з.Сумарні витрати, ВтМаса, кгповна«Trafo-Union»Т6441А65032500,239001040«Stromberg»КТМИ14ХА543354037000,1542401030«Brush»400-1265032500,23900955УП «МЭТЗ ім. В. И. Козлова»ТМГ-400/10 У1 (ХЛ1)58037000,164280950ТОВ «Толятинський трансформатор»ТМГ-400/10-У1, УХЛ151035000,1540101100ПАТ «ЗТР»ТМГ-400/10/0,4-У156038000,1543601010

Таблиця 2.14 - Технічні характеристики розподільних трансформаторів 400 кВА

Фірма виробникТип трансформатораТехнічний параметрРх.х., ВтРк.з., ВтРх.х/Рк.з.Сумарні витрати, ВтМаса, кгповна«Trafo-Union»Т6441А100057000,1867001400«Stromberg»КТМИ14ХА543383056000,1564301520«Brush»400-12100057000,1867001360УП «МЭТЗ ім. В. И. Козлова»ТМГ-400/10 У1 (ХЛ1)83056000,1564301360ТОВ «Толятинський трансформатор»ТМГ-400/10-У1, УХЛ166054000,1260601400ПАТ «ЗТР»ТМГ-400/10/0,4-У173052000,1459301610

Таблиця 2.15 - Технічні характеристики розподільних трансформаторів 630 кВА

Фірма виробникТип трансформатораТехнічний параметрРх.х., ВтРк.з., ВтРх.х/Рк.з.Сумарні витрати, ВтМаса, кгповна«Trafo-Union»Т8441А140066000,280001850«Stromberg»КТМИ16ХА5433110076000,1487001800«Brush»630-12140066000,280001850УП «МЭТЗ ім. В. И. Козлова»ТМГ-630/10 У1 (ХЛ1)103074500,1484801700ТОВ «Толятинський трансформатор»ТМГ-630/10-У1, УХЛ183076000,1184301850ПАТ «ЗТР»ТМГ-63010/0,4-У1110076000,1487002100

Таблиця 2.16 - Технічні характеристики розподільних трансформаторів 1000 кВА

Фірма виробникТип трансформатораТехнічний параметрРх.х., ВтРк.з., ВтРх.х/Рк.з.Сумарні витрати, ВтМаса, кгповна«Trafo-Union»Т6441А195088000,22107502850«Stromberg»КТМИ14ХА54331200110000,11122002800«Brush»400-12195088000,22107502850УП «МЭТЗ ім. В. И. Козлова»ТМГ-400/10 У1 (ХЛ1)1200116000,10128002550ТОВ «Толятинський трансформатор»ТМГ-400/10-У1, УХЛ11150110000,10121502700ПАТ «ЗТР»ТМГ-400/10/0,4-У11550105000,15120502900

Відповідно до стандарту HD428 для розподільних трансформаторів з масляним охолодженням і максимальною напругою до 24 кВ основними параметрами (показниками) енергетичної ефективності є наведені у таблиці 5 норми втрат короткого замикання (к.з.) і «холостого ходу» (х.х.).


Таблиця 2.17 - Норми втрат короткого замикання (к.з.) і «холостого ходу» (х.х.)

Номінальна потужність, кВАДопустимий рівень втрат к.з, ВтДоустимий рівень втрат х. х., ВтАВСА'В'С'40046006000385093075061063065008400540013001030860100010 50013 0009500170014001100

За головний критерій порівняння обраних трансформаторів обираємо енергоефективність. Загальноприйнятого критерію енергоефективності розподільного трансформатора поки немає. Візьмемо на себе сміливість стверджувати, що в якості такого варто прийняти рівень сумарних втрат в трансформаторі (сума втрат короткого замикання і втрати холостого ходу).

Розглянувши дані з таблиць 2.13 - 2.17, можна зробити висновки щодо енергоефективності трансформаторів ПАТ «Запоріжтрансформатор» в порівнянні з трансформаторами інших виробників. Трансформатори ПАТ «ЗТР» складають гідну конкуренцію іншим моделям, і навіть перевершують їх як у випадку з трансформатором ТМГ-400/10/0,4-У1, у нього загальні втратами найменші. Проблемою для трансформаторів ПАТ «ЗТР» є велика загальна вага, та в моделях на 1000 кВА - шум при роботі.

Отже, ПАТ «Запоріжтрансформатор» має великий науково-технічний потенціал та виробничі потужності. На підприємстві накопичений величезний досвід, що дозволяє виробляти силові та спеціальні масляні трансформатори, а також електричні реактори в діапазоні потужностей від 0,1 до 1250 МВА, напругою до 1150 кВ, відповідно до вимог будь-яких міжнародних стандартів та індивідуальних потреб замовників.

ПАТ «ЗТР» володіє сучасною конкурентоспроможною технологією (know-how) у сфері виробництва силових трансформаторів і реакторів (керованих та шунтуючих), починаючи з вхідного контролю матеріалів, комплектуючих виробів і закінчуючи випробуваннями готової продукції.

Отже, проаналізувавши конкурентоспроможність ПАТ «ЗТР», можна зробити висновок про те, що підприємство не має конкурентів на внутрішньому ринку. На зовнішніх ринках підприємство займає лідируючі позиції. Але в країнах ЄС та США обсяги збуту є незначними, що є результатом конкуренції з боку інших світових виробників. Інтенсивність конкуренції на ринку трансформаторів дуже висока. Конкурентна позиція ПАТ «Запоріжтрансформатор» складна, тому що підприємство змагається з лідерами галузі. Однак воно має конкурентну перевагу - диференціацію продукції.

Номенклатура трансформаторів ПАТ «Запоріжтрансформатор» є конкурентоспроможною через досить високу енергоефективність, надійність компонентів конструкції трансформатора, дотримання українських державних та міжнародних стандартів якості. Також багато компонентів, необхідних для виробництва трансформаторного обладнання, виготовляються на місці, що є серйозною перевагою в порівнянні з іншими підприємствами.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА


.1 Обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства


ПАТ «Запоріжтрансформатор» постiйно веде роботу iз удосконалення конструкцiй трансформаторiв, та розробку нових конструкцiй, виробництво керованих шунтуючих реакторiв та виробництво систем монiторингу. Щорiчно на заводi освоюється до 50 нових типiв трансформаторного обладнання. Застосовуються високоякiснi матерiали, прогресивнi конструкторськi рiшення технологiчних процесiв дають можливiсть випуску трансформаторiв з втратами i масами, зниженими в порiвняннi з вимогами ГОСТ на 15-20%.

Удосконалення розрахункових методик i конструкторських програм забезпечують високу електричну i механiчну мiцнiсть, надiйнiсть i довговiчнiсть продукцiї, що випускається.

У 2012 роцi в рамках iнвестицiйної програми щодо полiпшення умов i ефективностi працi завершений проект з модернiзацiї iзоляцiйного виробництва. В експлуатацiю введено два верстата з ЧПУ по обробцi ламiнатного картону та чотиристороннiй поздовжньо-фрезерний верстат для iзоляцiйного виробництва. Вартiсть комплексу нового обладнання складає 600 тис. дол. США Новий технiчний досвiд отримає ЗТР при виготовленнi чотирьох трансформаторiв напругою 220 кВ для геотермальних електростанцiй компанiї Kenya Electricity Generating Company (Кенiя).

Перспективними напрямками ПАТ «Запоріжтрансформатор» є виробництво трансформаторного та реакторного обладнання для «iнтелектуальних мереж», а також розвиток сервісної дiяльностi в СНД та у Далекому зарубiжжi.

Для підвищення конкурентоспроможності продукції ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно:

збільшувати частку продажу трансформаторного устаткування на ринках далекого зарубiжжя;

впроваджувати заходи щодо скорочення циклу виробництва трансформаторiв та реакторiв;

удосконалювати та впроваджувати нові технологiї виготовлення трансформаторного обладнання, проводити модернiзацiю та впровадження нових конструкцiй реакторiв i систем управлiння;

продовжувати iнвестiцiйні програми, впроваджувати нове обладнання;

зберігати кадровий потенцiал виробництва, проводити оптимiзацiю процесiв управлiння виробництвом.

В умовах дiйсної макроекономiчної ситуацiї головним є збереження вже досягнутих обсягiв виробництва та продажу, закрiплення та зростання обсягiв реалiзацiї на ринках СНД, а також зростання обсягiв поставок на ринки Далекого зарубiжжя.

ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно проводити розвиток сервiсної дiяльностi на ринках СНД, а саме органiзовувати на територiї Російської Федерації центр сервiсного обслуговування та впроваджувати певні заходи вдосконалення технологiї, проводити заміну та реконструкцiю обладнання, покращувати показникiв якостi.

ПАТ «Запоріжтрансформатор» слід активiзовувати зусилля з просування на ринки СНД та Далекого зарубiжжя керованих шунтуючих реакторiв (пристрої FACTS - кероване обладнання для електричних мереж змiнного струму).

Для підвищення конкурентоспроможності продукції ПАТ «ЗТР» також можна запропонувати:

підвищувати технічний рівень виробництва за рахунок впровадження прогресивних технологічних процесів і нового устаткування;

поліпшувати якісні характеристики продукції шляхом розробки нових видів продукції і модернізації продукції, що випускається;

розширювати номенклатури виробів, що випускаються; впровадження у виробництво світового досвіду в області електротехніки по використанню нового вигляду матеріалів, методів контролю та інше;

оновлювати наявний парк устаткування в основному і допоміжному виробництвах.

Важливими факторами, які допоможуть ПАТ «Запоріжтрансформатор» завойовувати ринки Європейського Союзу та США, будуть науковий потенціал та відома репутація ПАТ «Запоріжтрансформатор».

Для підвищення конкурентоспроможності ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно проаналізувати та удосконалити методи маркетингової діяльності підприємства (табл. 3.1).


Таблиця 3.1 - Методи удосконалення маркетингової діяльності ПАТ «Запоріжтрансформатор»

ПроаналізуватиУдосконалитиАналіз цін, асортимент у конкурентів Аналіз організаційної системи Сегментування ринку споживачівВстановлення взаємовигідних цін з конкурентамиВстановлення ціни щодо цін конкурентів, знижкиНайбільш високий рівень рентабельності на продукцію, знижки, акціїЗбільшення асортименту за рахунок залучення нових товарних групПредставити весь спектр продукції, що знаходяться на ринкуСМІ, акції, спонсорствоРеклама по телебаченню, в СМІСезонний товар Вивчення споживчого попитуДостатня кількість продукції, щоб продавалося всеВідстеження рентабельних і продаваних позицій продукціїОдержувати інформацію про аналіз продажівПідвищення кваліфікації персоналуНавчання персоналу

Всі вище перераховані фактори є необхідними передумовами для реалізації стратегії диференціації.

Стратегія диференціації лежить в основі виробничої політики підприємства. Вона передбачає досягнення ПАТ «Запоріжтрансформатор» конкурентних переваг у задоволенні певних аспектів потреб споживачів. Тобто, застосовуючи стратегію диференціації, підприємство досягло конкурентних переваг у якості продукції, іміджу тощо.

Основна ідея диференціації полягає в тому, що продукція підприємства має відрізнятися від продукції конкурентів і бути дещо неповторною з погляду споживача. При цьому ціна та витрати мають другорядне значення і, як правило, відрізняються більш високим рівнем, ніж у конкурентів.

Використання стратегії диференціації може принести ПАТ «Запоріжтрансформатор» ряд стратегічних переваг, таких як:

створюється певний імідж продукції та підприємства, що знижує чутливість споживача до більш високих цін;

прихильність споживачів і неповторність продукції створюють високі вхідні бар'єри на ринок збуту;

висока ціна надає можливість отримання високого прибутку тощо.

Але підприємство, використовуючи стратегію диференціації, несе певні ризики, до яких можна віднести:

характеристика продукції, на якій заснована стратегія диференціації, може втратити своє значення у зв'язку зі зміною системи цінностей споживача;

збільшення ціни і відрив від цінового лідера можуть стати дуже значними, що відверне споживача від більш дорогої продукції підприємства;

виникнення фірм-послідовників, які імітують стратегію диференціації, зменшують її ефект.

Виходячи з вищенаведеного, ПАТ «Запоріжтрансформатор» можна запропонувати і надалі слідувати стратегії диференціації, але намагатися зменшити свої втрати та ціни, при цьому не зашкодивши якості продукції та фінансовому стану підприємства.

До шляхів забезпечення конкурентоспроможності ПАТ «Запоріжтрансформатор» можна віднести заходи, направленні на випередження конкурентів, а саме:

покращення якості продукції;

насичення регіонів своєю продукцією;

запрошення до співпраці висококваліфікованих спеціалістів;

активізація служби маркетингу;

робота по покращенню репутації підприємства;

впровадженням новинок, оригінальних ідей i акцій, здатних забезпечити перевагу над конкурентами;

здобуття сприятливих умов для залучення зарубіжних інвестицій;

оптимальний розподіл та використання потенціалу, який в наявності;

збільшення обсягів реалізації продукції;

оперативне та доброякісне виготовлення продукції.

Галузеві ключові фактори ycпixy - це тi дії щодо реалізації стратегії, конкурентні можливості, результати діяльності, що кожна фірма повинна забезпечувати (чи прагнути до цього), щоб бути конкурентоспроможною. Правильне визначення галузевих ключових факторів ycпixy сприяє досягненню ПАТ «Запоріжтрансформатор» конкурентної переваги, а використання одного чи декількох ключових факторів ycпixy як основи при розробці стратегії - ycпixy фірми на ринку.

ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно більшу частину продукції продавати на зовнішніх ринках. Це збільшить обсяги продажів підприємства. Для цього необхідно розширювати звязки з іноземними покупцями продукції підприємства.


3.2 Розробка та оцінка резервів зростання конкурентоспроможності продукції підприємства


На ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно систематично проводити діагностику і моніторинг конкурентного потенціалу, який забезпечує отримання інформації про стан та можливі шляхи найбільш ефективного використання потенціалу в часі, а також визначає не тільки напрямки, але й можливості реалізації конкурентної стратегії.

Основи методології управління конкурентоспроможністю продукції складають принципи управління, які розглядаються як основоположні загальні правила, положення, вимоги до управління конкурентоспроможністю та включають наступні принципи: орієнтація виробництва продукції на ринкову кон'юнктуру; принцип цільової стратегії управління; принцип системності, комплексності управління конкурентоспроможністю; принцип орієнтації на кінцеві результати; принцип стимулювання.

Принцип орієнтації виробництва на ринкову кон'юнктуру полягає в тому, що на підприємствах проблемам підвищення конкурентоспроможності продукції повинні бути підпорядковані всі види виробничо-маркетингової діяльності в області рівня якості, ціни, упаковки, реклами тощо. У зв'язку з цим для управління конкурентоспроможністю продукції на підприємстві повинна бути розроблена програма забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції з залученням всіх виробничих цехів, відділів, служб маркетингу, збуту продукції та ін., створено організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю продукції, що забезпечує функціонування системи управління конкурентоспроможністю.

Принцип цільової стратегії управління. В управлінні конкурентоспроможністю продукції проблема мети є центральною, оскільки саме на підставі поставлених цілей і завдань управління визначаються стратегія і тактика, і регулюються всі дії в процесі управління системою. Кожна дія повинна мати ясну і певну мету. Від правильності вибору мети багато в чому залежать структура, склад функцій, розміри системи управління конкурентоспроможністю продукції та її ефективність.

За високої конкурентоспроможності продукції метою системи управління буде підтримка досягнутого рівня в заданому стані. У цьому випадку системі, як правило, не потрібно кількісне збільшення, а ряд елементів може бути навіть скорочений з передачею частини їх функцій іншим підрозділам у порядку суміщення функцій. Низький рівень конкурентоспроможності продукції визначає цілі та завдання, реалізація яких призведе до посилення системи управління.

Системний підхід передбачає управління конкурентоспроможністю продукції на всіх стадіях життєвого циклу продукту, на всіх рівнях управління, як по вертикалі - за рівнями керівництва, так і по горизонталі - за функціями управління конкурентоспроможністю. Реалізація даного принципу дозволить підвищити наукову обґрунтованість прийнятих рішень і збалансованість їх з фінансовими та матеріальними ресурсами.

Принцип системності, комплексності управління конкурентоспроможністю забезпечує тісний взаємозв'язок цілей і завдань управління конкурентоспроможністю продукції з необхідними для їх досягнення засобами, методами та ресурсами. Рішення будь-якої задачі в системі має бути забезпечено необхідними ресурсами.

Принцип орієнтації на кінцеві результати є одним з найважливіших принципів управління конкурентоспроможністю продукції. Всі дії в системі управління конкурентоспроможністю продукції, починаючи з визначення цілей і завдань, мають бути спрямовані на досягнення кінцевого результату. Даний принцип передбачає отримання кінцевих результатів при мінімальних витратах.

Принцип стимулювання покликаний забезпечити використання всього спектру стимулів (моральних і матеріальних) для забезпечення і підвищення конкурентоспроможності продукції. Стимулювання праці виробничих робітників, фахівців, адміністративно-управлінського персоналу є основним спонукальним мотивом підвищення конкурентоспроможності продукції на підприємствах.

Системний підхід управління конкурентоспроможністю продукції припускає, що керівники повинні розглядати організацію як сукупність взаємозалежних елементів, таких, як люди, структура, задачі і технологія, які орієнтовані на досягнення різних цілей в умовах мінливого зовнішнього середовища, як багатопланове явище, що пов'язує в органічне єдине ціле цілі, ресурси і процеси, що протікають в організації та за її межами.

Методологія наукового пізнання таких складних досліджуваних об'єктів як систем управління, в тому числі проектованої системи управління конкурентоспроможністю підприємства, відображає об'єднання розрізнених процесів управління, функцій управління та заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства в єдину систему цілеспрямованих і безперервно реалізованих управлінських впливів у короткостроковій та довгостроковій перспективі [35, с. 159].

Трансформатори, які виробляє ПАТ «Запоріжтрансформатор», а також шунтуючі та нейтральні реактори, не мають принципових конструктивних відмінностей від трансформаторів, які виготовляються іншими виробниками.

В умовах дійсної макроекономічної ситуації для ПАТ «Запоріжтрансформатор» головним є збереження вже досягнутих обсягів виробництва та продажу закріплення та зростання обсягів реалізації на ринках СНД, а також зростання обсягів поставок на ринки Далекого зарубіжжя.

ПАТ «Запоріжтрансформатор» можна запропонувати здійснювати розвиток сервісної діяльності на ринках СНД, а саме проводити організацію на території Російської Федерації центру сервісного обслуговування та подальше впровадження певних заходів із вдосконалення технології, заміні та реконструкції обладнання, покращення показників якості продукції.

На ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно проводити ряд заходів, які дозволять підвищити якість і конкурентоспроможність продукції, що виготовляється, а саме:

особиста участь вищого керівництва в питаннях підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємства;

залучення усіх працівників підприємства до процесу поліпшення якості;

ставлення до споживача як до вищої фігури в діяльності підприємства, визначення потреб споживачів на основі маркетингових досліджень і підтримка постійного зворотного звязку зі споживачами;

якість вихідних матеріалів, сировини, що комплектують вироби;

удосконалювання й поширення систем управління якістю продукції на базі міжнародних стандартів по рівнях, сферах, аспектах, стадіях життєвого циклу продукції, елементам формування якості продукції;

створення та удосконалення системи підготовки фахівців із забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції (підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів) [57, с. 168].

На ПАТ «Запоріжтрансформатор» стимулювання праці здійснюється на підставі положення про преміювання керівників, фахівців і службовців структурних підрозділів підприємства. Відповідно до цього положення винагорода працівників проводиться лише шляхом виплат премій.

Для підвищення матеріальної зацікавленості робітників, технічних фахівців, керівників у поліпшенні якості продукції, що випускається ПАТ «Запоріжтрансформатор», можна запропонувати вдосконалити існуючу систему матеріального стимулювання. У такому звязку рекомендуємо виплачувати матеріальну винагороду за двома показниками:

відпустка й контроль трансформаторів, які не мали дефектів, виявлених на етапах зборки, приймання й інспекційного контролю;

за виробництво трансформаторів, які не мали дефектів, що призвели рекламації протягом гарантійного строку експлуатації.

Матеріальна винагорода за виробництво й контроль трансформаторів, які не мали дефектів, виявлених на етапах зборки, приймання й інспекційного контролю пропонується виплачувати в наступному місяці за розрахунковим. Сума матеріальної винагороди (S1) розраховується за формулою:


(3.1)


де 0,01 - коефіцієнт, який враховує питому вагу винагороди;- кількість трансформаторів i-ой моделі, зроблених за розрахунковий місяць;- кількість трансформаторів i-ой моделі, зроблених за розрахунковий місяць, із врахованими дефектами в розрахунковому місяці;- кількість трансформаторів i-ой моделі з дефектами, виявленими під час зберігання на складах готової продукції;- чистий прибуток, отриманий від продажу трансформатора i-ой моделі;- кількість трансформаторів різних моделей, прийнята для розрахунку [57, с. 170].

Відомості по величинам Dі , Lі відповідно до методики, пропонуються відділом технічного контролю, відомості по величинам Ki , Pnі представляються бухгалтерією.

Матеріальна винагорода за виробництво й контроль трансформаторів, які не мали дефектів, що призвели до рекламацій протягом гарантійного строку експлуатації, рекомендується виплачувати в наступному місяці після закінчення строку гарантійної експлуатації таких трансформаторів. Сума матеріальної винагороди S2 розраховується за формулою:


(3.2)


де 0,03 - коефіцієнт;- кількість трансформаторів i-ой моделі, зроблених за розрахунковий місяць;- кількість трансформаторів i-ой моделі, на які надійшли рекламації протягом гарантійного періоду;- чистий прибуток, отриманий від продажу трансформатора i-ої моделі;- кількість трансформаторів різних моделей, прийнята для розрахунку.

Інформацію про величину Ri надає відділ управління якістю й маркетинговий відділ, відомості по величинам Ki , Pni подає бухгалтерія.

Для реалізації пропонованої системи матеріального стимулювання працівників підприємства за підвищення рівня якості продукції, що випускається, дефекти трансформаторів, виявлені на етапах зборки, приймання й інспекційного контролю, доцільно враховувати в компютерній системі контролю руху трансформаторів.

Всі дефекти трансформаторів необхідно підрозділити на три категорії:

перша категорія - дефекти, що не вимагають для свого усунення істотних матеріальних ресурсів і розбирання трансформатора;

друга категорія - дефекти, що вимагають для свого усунення часткового розбирання трансформатора;

третя категорія - дефекти, для усунення яких потрібні заміна комплектуючого трансформатора.

Для кожної із груп дефектів важливо встановити підрозділи підприємства, що приймають особисту участь у виробництві й контролі продукції, до якої відноситься даний дефект [57, с. 170].

Загальна сума матеріальної винагороди розподіляється між підрозділами пропорційно їх штатної чисельності у відповідності з наступними вимогами:

для підрозділу, з вини якого відбувся дефект третьої категорії, матеріальна винагорода не нараховується;

по дефектах першої та другої категорії дослідно-статистичним методом необхідно задати рівні дефектів, перевищення яких також приводить до позбавлення даних підрозділів матеріальної винагороди;

сума матеріальної винагороди, що встановлюють на підрозділ, відповідно до пропонованої методики переходить до фонду керівника підрозділу й розподіляється серед робочих підрозділів, що брали участь у забезпеченні якості трансформаторів, що випускаються.

Інформацію про рекламації на трансформатори протягом гарантійного періоду необхідно враховувати в компютерній системі, що повязана із системою контролю руху й продажів трансформаторів. Кожний із дефектів згідно рекламацій відносять до однієї із трьох категорій.

Для кожного з дефектів визначається підрозділ, відповідальний за певний дефект. Загальна сума матеріальної винагороди за виробництво й контроль трансформаторів, які не мали дефектів, що призвели до рекламацій протягом гарантійного строку експлуатації розподіляється між підрозділами пропорційно їхньої штатної чисельності аналогічно розподілу матеріальної винагороди за виробництво й контроль трансформаторів, які не мали дефектів, виявлених на етапах складання, приймання й інспекційного контролю.

Застосування запропонованої методики заохочення працівників підприємства дозволить підвищити рівень якості продукції, що випускається. Передбачається зниження рівня дефектів, виявлених на етапах складання, приймання й інспекційного контролю на 25%, зменшення кількості рекламацій на 30%.

Для визначення економічної ефективності запропонованих заходів щодо підвищення конкурентоспроможності і якості продукції необхідно розрахувати витрати, які понесе підприємство й результати, які будуть отримані під час їх реалізації.

Розрахуємо ефективність розвитку системи управління маркетинговими дослідженнями. Для поліпшення процесу управління якістю продукції можна запропонувати розробити програму маркетингової інформаційної системи, основним завданням якої є систематизація відомостей і прискорення процесу маркетингового дослідження з метою швидкого реагування на зміну конюнктури ринку.

Витрати по цьому заході складуть:

) на розробку програми - 8000 грн.;

) збільшення заробітної плати маркетолога, що буде займатися збором і систематизацією отриманих відомостей на 10%, або на 3800 грн. (3200× 0,1× 12);

3) податки на заробітну плату 40%, що складе 1536 грн. (3840 × 0,4);

4) збільшення часу роботи в мережі веде до додаткових видатків, звязаним із вартістю часу знаходження у Internet у розмірі 1800 грн. на рік (150× 12).

Разом по заходу: 15176 грн. (8000+3800+ 1536+1800).

Реалізація пропозиції в галузі маркетингових досліджень збільшить обсяг вхідної маркетингової інформації, а її систематизація дозволить швидко знаходити відомості, що цікавлять. Це допоможе грамотно реагувати на зміну конюнктури ринку (наприклад, на підвищення або зниження цін конкурентів). У цілому це буде сприяти зменшенню ступеня ризику продажу товарів, що не відповідають вимогам споживачів. Той факт, що підприємство не забезпечує стовідсоткову реалізацію своєї продукції пояснюється наявністю безлічі ризиків: транспортних (псування продукції при транспортуванні), збутових (помилка визначення місткості ринку), фінансових (неплатоспроможність замовника) та іншими. 1-2% виторгу підприємство недоодержує в результаті випуску продукції, що не відповідає запитам споживача. Проведення додаткових маркетингових досліджень дозволяє здійснити профілактику ризику [57, с. 171].

Для вдосконалення якості продукції підприємства можна запропонувати такі заходи.

Для підвищення кваліфікації контролерів якості їх необхідно спрямувати на спеціальні курси. Після закінчення курсів завантаженість контролерів якості збільшиться, тому планується їх матеріально заохотити, збільшивши їм заробітну плату на 10%.

Витрати по заходу становитимуть:

) вартість курсів для 5 контролерів якості 2800 грн. (560× 5);

2) збільшення заробітної платні працівників на 10%, або 16200 грн. (2700× 0,1× 12× 5);

3) податки на заробітну платню 40%, або 6480 грн. (16200× 0,4).

Разом: 25480 грн. ( 2800+16200+6480).

В результаті впровадження такого заходу, коефіцієнт дефектності знизиться від 0,06 до 0,05, і підприємство буде заощаджувати до 5 % чистого прибутку або 26388,25 тис. грн. (527765× 5/100).

Таким чином, додатковий чистий прибуток від впровадження цього заходу складе 26362,77 тис. грн. (26388,25-25,48).

Розрахуємо ефективність заходів щодо вдосконалення планування цін на нові вироби.

Третій захід припускає впровадити систему знижок для клієнтів.

Витрати на її розробку складуть 9500 грн. В результаті застосування такої системи обсяг реалізації зросте на 5% або 169829,7 тис. грн. (3396594× 0,05) і складе 3566423,7 тис. грн.

Таким чином, додатковий чистий прибуток від упровадження системи знижок складе 28284,13 тис. грн. (28293,63 - 9,5). Витрати з розробки й впровадженню запропонованої системи складуть 6700 грн.

В результаті запропонованого заходу, коефіцієнт дефектності знизиться на 0,005 і складе 0,045. Підприємство буде заощаджувати до 2,5 % чистого прибутку або 13194,13 тис. грн. (527765× 2,5/100). Таким чином, додатковий чистий прибуток від впровадження цього заходу складе 13187,43 тис. грн. (13194,13 - 6,7).

В результаті реалізації запропонованих заходів додатковий виторг складе 215117,62 тис. грн., а додатковий чистий прибуток - 83131 тис. грн., що, безумовно, вплине на підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємства.

ВИСНОВКИ


Дослідивши в роботі шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, можна зробити наступні висновки.

Конкурентоспроможність підприємства є комплексною системною характеристикою підприємства, яка визначає його здатність протидіяти на ринку підприємствам-конкурентам шляхом ефективного використання наявних ресурсів, виготовлення та реалізації конкурентоспроможної продукції та отримання прибутку від ведення господарської діяльності.

Конкурентоспроможність продукції є показником, який характеризує ринкове положення товару в певний момент часу й не відображає довгострокові перспективи розвитку підприємства.

Істотний вплив на забезпечення конкурентоспроможності продукції здійснює наявність привабливої торгової марки, яка є ефективним інструментом маркетингової діяльності.

Оцінка конкурентоспроможності продукції здійснюється зіставленням параметрів аналізованої продукції з параметрами бази порівняння. Від вибору бази порівняння залежить правильність результату оцінки конкурентоспроможності та прийняття рішення. Базою порівняння можуть виступати потреба покупців, величина необхідного корисного ефекту, конкуруючий товар, гіпотетичний зразок, а також група аналогів.

Аналіз конкурентоспроможності продукції був проведений в роботі на прикладі ПАТ «Запоріжтрансформатор», основним видом діяльності якого є виробництво трансформаторів. Силові трансформатори та електричні реактори, вироблені підприємством, по якості і сервісу знаходяться на рівні світових стандартів і продаються за найбільш конкурентними цінами.

Провівши аналіз основних показників діяльності підприємства протягом 2010-2012 років, в роботі було зясовано, що вони мали тенденцію до зростання. Зростання чистого прибутку підприємства є позитивною тенденцією в його діяльності.

За розрахованими фінансово-економічними показниками діяльності ПАТ «ЗТР», в роботі було зазначено, що підприємство є досить стійким, оскільки воно отримує прибуток, який зростає з кожним роком, а також ефективно використовує свої оборотні кошти.

Аналізуючи конкурентоспроможність підприємств електротехнічного машинобудування України, зокрема підгалузі трансформаторобудування, в роботі було визначено, що ПАТ «Запоріжтрансформатор» займає монопольне становище на внутрішньому ринку.

ПАТ «ЗТР» впевнено лідирує не лише на внутрішньому ринку, а й на ринку СНД. Найбільша кількість продукції продається до Російської Федерації, а найменша - до країн Далекого зарубiжжя та Балтії.

ПАТ «ЗТР» є лідером в області трансформаторобудування в Україні, але не на світовому ринку. Питома вага ПАТ «Запоріжтрансформатор» в річному обсязі виробництва на світовому ринку складає лише 1,2%.

Провівши оцінку конкурентоспроможності трансформаторів ПАТ «ЗТР», в роботі було зясовано, що трансформатори ПАТ «ЗТР» складають гідну конкуренцію іншим моделям, і навіть перевершують їх як у випадку з трансформатором ТМГ-400/10/0,4-У1, у нього загальні втратами найменші.

Номенклатура трансформаторів ПАТ «ЗТР» є конкурентоспроможною через досить високу енергоефективність, надійність компонентів конструкції трансформатора, дотримання українських державних та міжнародних стандартів якості. Також багато компонентів, необхідних для виробництва трансформаторного обладнання, виготовляються на місці, що є серйозною перевагою в порівнянні з іншими підприємствами.

Отже, можна зробити висновок про те, що ПАТ «Запоріжтрансформатор» має невикористаний потенціал. Підвищення якості продукції, відома репутація та науковий потенціал зможуть помякшити вплив на підприємство жорсткої конкуренції на міжнародних ринках.

Сучасне управління якістю продукції ПАТ «Запоріжтрансформатор» повинне безпосередньо орієнтуватися на характер потреб, їх структуру й динаміку; ємність і конюнктуру ринку; стимули, обумовлені економічною й технічною конкуренцією, характерні для ринкових взаємин.

Головною перевагою системи управління якістю продукції ПАТ «Запоріжтрансформатор» є загальне охоплення системою всієї структури підприємства. У системі задіяні всі учасники циклів виробництва й комерційної діяльності підприємства. Тим самим забезпечується загальна спрямованість керівництва й персоналу на підтримку й забезпечення встановленого рівня якості.

Сучасне управління якістю продукції на підприємстві ПАТ «Запоріжтрансформатор» повинне оптимально сполучити дії, методи й засоби, що забезпечують, з одного боку, виготовлення продукції, що задовольняє поточні запити й потреби ринку, а з іншого боку, - розробку нової продукції, здатної задовольняти майбутні потреби й майбутні запити ринку. Схема механізму управління якістю продукції повинна органічно взаємодіяти з маркетинговими дослідженнями й включати у свій склад блок розробки політики в області якості.

Для підвищення конкурентоспроможності продукції ПАТ «Запоріжтрансформатор» в роботі було запропоновано збільшувати частку продажу трансформаторного устаткування на ринках далекого зарубіжжя, впроваджувати заходи щодо скорочення циклу виробництва трансформаторiв та реакторiв, удосконалювати та впроваджувати нові технологiї виготовлення трансформаторного обладнання, проводити модернiзацiю та впровадження нових конструкцiй реакторiв i систем управлiння, продовжувати iнвестiцiйні програми, впроваджувати нове обладнання, а також зберігати кадровий потенцiал виробництва та проводити оптимiзацiю процесiв управлiння виробництвом.

Також ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно більшу частину продукції продавати на зовнішніх ринках. Це збільшить обсяги продажів підприємства. Для цього необхідно розширювати звязки з іноземними покупцями продукції підприємства.

На ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно систематично проводити діагностику і моніторинг конкурентного потенціалу, який забезпечує отримання інформації про стан та можливі шляхи найбільш ефективного використання потенціалу в часі, а також визначає не тільки напрямки, але й можливості реалізації конкурентної стратегії.

Основи методології управління конкурентоспроможністю продукції складають принципи управління, які розглядаються як основоположні загальні правила, положення, вимоги до управління конкурентоспроможністю.

Для вдосконалення якості продукції підприємства в роботі було запропоновано спрямувати на спеціальні курси контролерів якості. Після закінчення курсів завантаженість контролерів якості збільшиться

Для поліпшення процесу управління якістю продукції в роботі також було запропоновано розробити програму маркетингової інформаційної системи, основним завданням якої є систематизація відомостей і прискорення процесу маркетингового дослідження з метою швидкого реагування на зміну конюнктури ринку.

Економічний ефект від реалізації запропонованих заходів складає 83131 тис. грн., що безумовно вплине на підвищення якості та конкурентоспроможності продукції ПАТ «Запоріжтрансформатор».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.Податковий кодекс України // Голос України № 229-230 від 4.12.2010р., зі змінами від 14.12.2011р.

2.Верхоглядова Н.І. Економіка підприємства: навч. посіб. для вузів / Верхоглядова Н.І., Ядранський Д.М., Іваннікова Н.А. - К.: Професіонал, 2008. - 384 с.

.Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: навч. посіб. - 2-ге видання. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

.Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: навч. посіб. / Грабовецький Б.Є. - К.: Центр. учб. л-ри, 2009. - 256 с.

.Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.

.Горлачук В.В. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.В. Горлачук, І.Г. Яненкова. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. - 344 с.

.Економіка підприємства: підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот; О.Г. Мендрул та ін.; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. - вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2009. - 816 с.

.Економіка підприємства: підручник / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, Г.М. Захарчин та ін.; під ред. Й.М. Петрович. - 2-ге вид., випр. - Львів: Магнолія 2006, 2008. - 579 c.

.Економіка підприємств: підруч. / Ф.В. Горбонос та ін. - К.: Знання, 2010. - 464 с.

.Економічний аналіз: навч. посіб. / В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. -Тернопіль: Вид-во Астон, 2010. - 624 с.

.Забезпечення конкурентоспроможності підприємств: підручник / В.Л. Дикань Ю.Т. Боровик, О.М. Полякова та ін. - Харків: УкрДАЗТ, 2012.

.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.С. Власюк, О.О. Гетьман; За ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 580 с.

.Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Іванілов О.С. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.

.Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова; НАН України, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку. - Харків: ІНЖЕК, 2008. - 352 с.

.Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: підруч. / Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 488 с.

.Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С.М. Клименко, О.С. Дуброва, Д.О. Барабась, Т.В. Омельяненко., А.В. Вакуленко. - К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.

.Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посіб. / І.В. Ковальчук. - К.: Знання, 2008. - 680 с.

.Кондратьева М.Н. Экономика предприятия: учеб. пос. / М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 174 с.

.Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія / за ред. О.Г. Янкового. - Одеса: Атлант, 2013. - 470 с.

.Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб. / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 528 с.

.Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учеб. пособие. - М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2009. - 406 с.

.Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 320 с.

.Орлова В.К. Фінансовий аналіз: навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2010. - 510 с.

.Осовська Г.В. Менеджмент організацій: підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - К.: Кондор, 2009. - 680 с.

.Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінки та стратегія забезпечення / В.А. Павлова; Дніпропетр. ун-т економіки та права. - Д.: Вид-во ДУЕП, 2006. - 276 с.

.Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб. у табл. і схемах. - Х.: ХНЕУ, 2008. - 234 с.

.Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. / П.Я. Попович. - К.: Знання, 2008. - 630 с.

.Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу: навч. посіб. / Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 430 с.

.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. / Савицкая Г.В. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 536 с.

.Скамай Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятий / Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 296 с.

.Смолін І.В. Конкурентоспроможність підприємств: навч. посіб. / І.В. Смолін; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2006. - 204 с.

.Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика / Н.П. Тарнавська; Тернопільський екон. ун-т. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 570 с.

.Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С.М. Клименко, О.С. Дуброва, Д.О. Барабась, Т.В. Омельяненко, А.В. Вакуленко. - К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.

.Управлiння мiжнарoднoю кoнкурeнтocпрoмoжнicтю в умoвах глoбалiзацiї eкoнoмiчнoгo рoзвитку: мoнoграфiя у 2-х т. / Д.Г. Лукянeнкo, А.М. Пoручник, Л.Л. Антoнюк та iн. - К.: КНEУ, 2006. - 816 c.

.Царенко О.В. Роль економічного зростання у формуванні конкурентних переваг промислових регіонів України / О.В. Царенко // Управління сьогодні та завтра: між нар. управлінь. форум (м. Хмельницький, 15-16 травн. 2008 р.): [унів. наук. зап., спецвипуск]: часопис Хмельниц. ун-ту упр. та права. - Хмельницький, [б. в.], 2008. - № 3 (ІІ). - С. 159-161.

.Черниш С.С. Економічний аналіз: навч. посібник для вузів / Черниш С.С. / М-во освіти і науки України, Тернопіль. нац. економ. ун-т. - К.: ЦУЛ, 2010. - 312 с.

.Швиданенко Г.О., Васильков В.Г., Гончарова Н.П., Економіка підприємства: підруч. / за заг. ред. Г.О. Швиданенко. - К.: КНЕУ, 2009. - 598 с.

.Андрющенко К.А. Формування організаційних факторів конкурентних переваг підприємства в ринковому середовищі / К.А. Андрющенко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2011. - № 3. - С. 93-95.

.Іваненко А.В. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності продукції / А.В. Іваненко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2012. - № 38. - С. 182-185.

.Єлець О.П. Методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства / О.П. Єлець, Ю.Г. Бєлова // Ефективна економіка. - 2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: #"justify">.Загоруйко В.Л. Визначення конкурентоспроможності продукції / В.Л. Загоруйко, Байдакова І.М. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - 2009. - № 7. - С. 110-114.

.Замроз М. Економічна сутність конкурентоспроможності і основні аспекти її забезпечення / М. Замроз, В. Яцура // Економічний аналіз. - 2011. - Вип. 8. Ч. 2. - С. 150-154.

.Калініченко Л.Л. Розробка концепції конкурентоспроможності підприємств / Л.Л. Калініченко // Вісн. екон. тран. і пром.: Екон. підпр. - 2009. - № 28. - С. 156-160.

.Касьянова Н.В. Планування маркетингу. - 2-ге вид. перероб. та доп.: підручник / Н.В. Касьянова, Д.В. Солоха, В.В. Морєва, О.В. Бєлякова, О.Б. Балакай - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 248 с.

.Качмарик Я.Д. Конкурентна перевага як чинник забезпечення ефективної діяльності підприємства / Я.Д. Качмарик, К.Ю. Чергава // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.5. - С. 196-200.

.Кирчата І.М. Напрями формування економічного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства / І.М. Кирчата // Управління розвитком: Зб. наук. статей. - Х., 2006. - № 7. - С. 19-21.

.Куприна Н.М. Конкурентоспособность деятельности предприятия: виды и уровень / Н.М. Куприна // I Міжнародна наук.-практ. конф., зб. наук. праць «Формування ринкової економіки». Вип. «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи»: у 2-х ч., Ч. 1. - К.: КНЕУ, 2011. - С. 564-571.

.Машков В.А. Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] / В.А. Машков. - Режим доступа: http:cfin.ru/management/stategy/tstimate_competiitiveness.shtml

.Міценко Н.Г. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах / Н.Г. Міценко, О.С. Смик // Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. - Вип. 19.3. - С. 243-247.

.Мороз Л.І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / Л.І. Мороз, О.Р. Адельшінова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. - 2008. - № 611. - С. 147-155.

.Нагірна Л.В. До аналізу конкурентоспроможності підприємств та понять, що визначають рівень її реалізації / Л.В. Нагірна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 4. - С. 138-141.

.Плотицина Т.М. Определение конкурентоспособности предприятия / Т.М. Плотицина // Весник ТГТУ. - 2010. - № 1. - Том 16. - С. 205-211.

.Продіус Ю.І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства в умовах ЗЕД / Ю.І. Продіус, О.О. Рожок // Економіка: реалії часу. - 2013. - № 1(6). - С. 112-116.

.Рибакова О.В. Конкуренція і конкурентоспроможність: економічна сутність та фактори підвищення / О.В. Рибакова // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». - 2009. - № 7. - С. 155-161.

.Рожков В.О. Оцінка резервів зростання конкурентоспроможності підприємства / В.О. Рожков // Економічний простір: Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - № 21. - С. 220-226.

.Ряба, О.І. Конкурентоспроможність України та напрями її підвищення / О.І. Ряба, Н. М. Шумило // Вісн. Хмелн. Нац. Ун-ту. - 2010. - № 2. - С. 44-47.

.Семенов А.Г. Удосконалення процесу управління якістю продукції в акціонерному товаристві / А.Г. Семенов, С.А. Король // Економічний вісник Донбасу. - 2011. - № 2 (24). - С. 167-173.

.Череп А.В. Ефективність використання основних фондів підприємства / А.В. Череп, А.А. Клименко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 6. - С. 212-215.

.Чорна М.В. Взаємозвязок основних понять теорії конкурентоспроможності / М.В. Чорна // Вісник СумДУ. Серія Економіка. - 2009. - №2. - С. 186-191.

.Офіційний сайт ПАТ «ЗТР» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ztr.com.ua

.Офіційний сайт компанії «АВВ» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.abb.com