Студ

Library

Отримання підсумку результатів діяльності підрозділу з виготовлення деталі

Готовый Отчет По Практике Юриста

Вступ


"Економіка" - ємкісне поняття і явище, походить від двох грецьких слів "ойко" і "номос". Цей термін вперше застосував Аристотель у ІІІ ст. до н.е.

Економіка - це вчення про те, як виробляються, розподіляються, обмінюються товари і послуги.

Економіка - наука про те, як обмежені виробничі ресурси використовуються для задоволення потреб.

Економіка розглядається як система господарської діяльності і як система наукових знань про господарську діяльність.

Метою даної роботи є отримання підсумку результатів діяльності підрозділу з виготовлення деталі «Картер головного целиндру».

Економічна частина.

Розрахунок вартості заготовок.

Розрахунок розцінок і фондів заробітної плати персоналу ділянки.

Розрахунок вартості основних фондів.

Визначення накладних витрат по ділянці.

Визначення собівартості річного випуску деталей і однієї деталі на ділянці.

Техніко-економічні показники ділянки.

Коротка характеристика основних прогресивних рішень внесених в проект.

Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, що володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).


1. Характеристика типу виробництва


Промислові підприємства розрізняються за структурою та обсягом вироблюваної продукції, широтою її номенклатури. Залежно від цих чинників робочі місця, дільниці, цехи і підприємства поділяються на кілька організаційних тинів виробництва.

Основним показником поділу на типи виробництва є спеціалізація робочих місць.

Тип виробництва - це комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг виробництва, випуск однотипної продукції, характер завантаження робочих місць, кваліфікацію робітників, собівартість продукції.

Під типом виробництва розуміють ступінь постійного завантаження робочих місць однаковою роботою і пов'язані з нею особливості в економіці.

Серійне виробництво - найбільш поширений тип виробництва.

Серійне виробництво - це форма організації виробництва, для якої характерний випуск виробів великими партіями (серіям ) з встановленою регулярністю випуску.

Характеризується сталістю випуску досить великої номенклатури виробів. При цьому річна номенклатура виробів ширше, ніж номенклатура кожного місяця.

Це дозволяє організувати випуск продукції більш-менш ритмічно. Випуск виробів у великих або відносно великих кількостях дозволяє проводити значну уніфікацію випущених виробів і технологічних процесі, виготовляти стандартні або нормалізовані деталі, що входять в конструктивні ряди, великими партіями, що зменшує їх собівартість.

Серійний тип виробництва характерний для верстатобудування, виробництва прокату чорних металів тощо.

Організація праці в серійному виробництві відрізняється високою спеціалізацією. За кожним робочим місцем закріплюється виконання декількох

певних деталеоперацій. Це дає робочому добре освоїти інструмент, пристосування і весь процес обробки, придбати навички та вдосконалити прийоми обробки. Особливості серійного виробництва обумовлюють економічну доцільність випуску продукції по циклічно повторюваному графіком.

Підтипи серійного виробництва:

-дрібносерійне;

-серійне;

-багатосерійне.

Дрібносерійне тяжіє до одиничного, а багатосерійне - до масового.

Цей поділ носить умовний характер. Наприклад, відповідно до класифікації, запропонованої виробництво дрібносерійне є перехідним від одиничного до серійного. Випуск виробів може здійснюватися малими партіями.

Впровадження комп'ютеризації дозволяє підвищити гнучкість виробництва і внести в дрібносерійне виробництво риси потокового виробництва . Наприклад, з'явилася можливість виготовляти кілька типів виробів на одній потокової лінії з витратою мінімальної кількості часу для переналагодження обладнання.

Велико серійне виробництво є перехідною формою до масового виробництва.

У велико серійному виробництві випуск виробів здійснюється великими партіями протягом тривалого періоду. Звичайно підприємства цього типу спеціалізуються на випуску окремих виробів або комплектів за предметним типу.


2. Розрахунок технічно обґрунтованих норм часу


При виготовлені деталі «картер головного циліндру» яка відноситься до серійного типу виробництва. При виготовлені деталі використовуються технічно обґрунтовані норми часу які доцільно занести до таблиці.


Таблиця 1. «Норми часу за технічним процесом »

№ опер.Найменування операціїТшт. хв.То. хв.Тд. хв.005 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060Автоматна токарна Автоматна токарна Вертикально - свердлильна Вертикально - фрезерна Агрегатна Агрегатна Агрегатна Агрегатна Калібрувальна Хонингувальна Мийна Контрольна 2,03 2,97 0,79 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,67 0,31 - -1,01 1,48 0,39 0,35 0,4 0,4 0,35 0,45 0,33 0,15 - -0,61 0,89 0,24 0,21 0,24 0,24 0,21 0,27 0,20 0,09 - -

3. Визначення вартості основних фондів


.1 Розрахунок необхідної кількості обладнання і його повної собівартості


При визначені повної кількості обладнання, слід виходити з найбільш ефективного його використання, а це означає що обладнання повинне працювати з максимальною віддачею.

Методи розрахунку обладнання мають свої особливості при різній організації виробництва.

При серійному типі виробництва і не потоковій формі організації виробничого процесу обладнання розраховується за наступною формулою:


Ср= (1)


де tшт - штучний час на виконання операції, хв.;річ - річний обсяг продукції, одиниць;д - дійсний фонд часу для обладнання, год.;

Кв - коефіцієнт використання норм виробітки.


Fд = Fн*(1 - ),(2)


де Fн - номінальний фонд часу, годин;

б - відсоток планових витрат часу на ремонт обладнання, %.н= 1700 год.

Розрахунок:

Кв=1д =1700*(1-10/100) =1530

1)Ср005=2.03*85000/1530*1*60=1.88 Спр=2 Кз=1.88/2=0.94

)Ср010=2.97*85000/1530*1*60=2.75 Спр=3 Кз=2.75/3=0.92

3)Ср015=0.97*85000/1530*1*60=0.73 Спр=1 Кз=0.73/1=0.73

4)Ср020=0.7*85000/1530*1*60=0.65 Спр=1 Кз=0.65/1=0.65

5)Ср025=0.8*85000/1530*1*60=0.74 Спр=1 Кз=0.74/1=0.74

6)Ср030=0.8*85000/1530*1*60=0.74 Спр=1 Кз=0.74/1=0.74

7)Ср035=0.7*85000/1530*1*60=0.65 Спр=1 Кз=0.65/1=0.65

8)Ср040=0.9*85000/1530*1*60=0.83 Спр=1 Кз=0.83/1=0.83

9)Ср045=0.67*85000/1530*1*60=0.62 Спр= 1 Кз=0.62/1=0.62

10)Ср050=0.31*85000/1530*1*60=0.29 Спр=1 Кз=0.29/1=0.29

Визначити повну первинну вартість обладнання. Вона нам потрібна щоб визначити:

1.Суму амортизації;

2.Загальновиробничі витрати.

Усі дані про кількість обладнання, його габарити, потужні електродвигуни і вартість заносимо до «Таблиці 2».


Таблиця 2 «Вартість обладнання»


3.2 Розрахунок вартості приладів, пристроїв та інструментів


Для виготовлення та обробки деталі використовується різноманітним способом інструмент: зенкера; розверстка; лічильники; різці; протяжки та інші інструменти. А також затискні пристрої, втулки, державки, фаско мери і пневматичні прилади їх вартість прийметься у розмірі 20% від повної первинної вартості обладнання яке використовується.

430510*20%=86102грн.


.3 Розрахунок вартості транспортних засобів


Вибір транспортних засобів залежить від:

1.Виду роботи;

2.Типу виробництва;

.Ваги деталі та її габаритів;

.Відстані переміщення.

В процесі виробництва в цехах підприємства регулярно переміщується велика кількість сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів, інструментів, готової продукції. Доставка цих вантажів на склади підприємства, переміщення їх всередині підприємств, а також вивіз готової продукції та відходів з підприємства являється функціями промислового транспорту, який ділиться на позазаводський та внутрішньозаводський.

Позазаводський транспорт забезпечує звязок обєднання, підприємства із станцією залізничної дороги, пристанню, аеропортом, місцевими обєднаннями, підприємствами та складами контрагентів. Управління зовнішнім транспортом, як правило, концентрується в транспортному відділі підприємства. В обєднанні важкого, транспортного машинного будівництва та інших великих підприємствах із розвинутим залізнично дорожнім господарством.

Вибір транспортирних засобів повинен відповідати обєму та характеру вантажопотоків і враховувати відстань перевозок, габарити та властивості транспортованих вантажів. На заводах серійного виробництва використовуються підлогові транспортні засоби (ручні теліжки, електрокари) окрім того, для переміщення тяжких вантажів всередині прольотів - мостові крани, кран-балки.

При потоковому типі виробництва використовуються у вигляді транспортних засобів на виробництві використовуються: автокари, електрокари, теліжки, кран-балки.

Крани і кран-балки приміняють при перевозі великогабаритних виробів. Приймаємо у вигляді тр.средств за умовами технологічного процесу виготовлення деталі «Картер головного циліндру» - використовуємо автокар і візок. Ціна візка = 700грн. Ціна автокара = 14000грн.

Fg/8=кол-во змін.

/8=192(змін)

/192=443(шт. деталей в 1 зміну)

Нам треба купити 2 візка. 700*2=1400грн


.4 Розрахунок вартості будівель


Розрахунок потрібних площ, необхідних для установки обладнання та організації виробничого процесу. Виробнича площа дільниці розраховується за наступною формулою.

вир= Sпит *К*Сп, (3)уд=L*B, (4)


де Sпит - питома площа, м2;- коефіцієнт питомої площі верстатів;

Спр - кількість прийнятого обладнання, одиниць;- довжина устаткування, м;- ширина устаткування, м.пит1=4,5*1,7=7,65пит2=1,7*2,0=3,4пит3=2,7*2,3=6,21пит4=4,0*3,0=12пит5=2,5*1,1=2,75пит6=1,3*1,1=1,43пит7=1,9*1,7=3,23пит8=1,0*4,0=4вир1=7,65*4*2=61,2вир2=3,4*4,5*1=15,3вир3=6,21*4*1=24,8вир4=12*3,5*4=168вир5=2,75*5*1=13,7вир6=1,43*5*1=7,15вир7=3,23*4,5*1=14,5вир8=4*4,5*1=18

Sвир=323 м2


Sпоб=Sвир*k1,(5)


де k1 - коефіцієнт який дорівнює 25-27%

Sпоб=323Ч25%

Sпоб=81 м2

Обсяг будівлі визначаємо таким чином:


Vбуд = S*K,(6)


де S - площа будівель, м2;- висота виробничих або побутових будівель, м.


Vбуд = (Sпр*6+ Sбит*2,5)*0,3,(7)

буд =( 323*6+81*3)*0.3=654,3

Ціна за 1м3=2400 грн

Вартість будівель визначається за формулою:


Вбуд = (Vбуд Ч Цбуд)


Вбуд= 654,3*2400=1570320 грн.

Вартість основних фондів яку розрахували в попередніх розділах заносимо до таблиці№3

Основні фонди - це частина засобів виробництва, які діють у процесі виробництва протягом тривалого періоду часу, зберігають при цьому впродовж усього періоду натурально-речовинну форму і переносять свою вартість на продукцію по частинах у міру зносу у вигляді амортизаційних відрахувань. Згідно з системою бухгалтерського обліку, до основних фондів відносяться засоби праці з терміном служби більше 12 місяців чи протягом нормального виробничого операційного циклу. Основні фонди поділяються на основні виробничі і основні невиробничі фонди.

До основних виробничих фондів належать ті основні фонди, які беруть участь у виробничому процесі безпосередньо (верстати, устаткування тощо) або створюють умови для виробничого процесу (виробничі будівлі, споруди тощо). Основні невиробничі фонди - це об'єкти культурно-побутового призначення (клуби, їдальні тощо). Основні фонди ще називають поза оборотними, або низько оборотними, активами; у вартісній оцінці вони становлять значну частину статутного капіталу підприємства

Типовий склад основних виробничих фондів виробничих підприємств такий: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини й устаткування, прилади, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент і пристосування, виробничий й господарський інвентар тощо.

Розрізняють активну й пасивну частини основних фондів. Ті фонди (машини, обладнання тощо), які беруть безпосередню участь у виробничому процесі, належать до активної частини основних фондів. Інші (будівлі, споруди), які забезпечують нормальне функціонування виробничого процесу, відносять до пасивної частини основних фондів.

Облік і оцінювання основних фондів здійснюються в натуральній і грошовій формах. Натуральна форма обліку основних фондів необхідна для визначення їхнього технічного стану, виробничої потужності підприємства,

ступеня використання устаткування й інших цілей. Грошове (або вартісне) оцінювання основних фондів необхідне для визначення їх загального обсягу, динаміки,

структури, величини вартості, що переноситься на готову продукцію, а також для розрахунків економічної ефективності капітальних вкладень. Грошова форма обліку основних фондів ведеться за певними напрямами

Первісна вартість основних фондів включає вартість придбання устаткування (споруди, будівлі), транспортні витрати з доставки і вартість монтажу тощо. За первинною вартістю фонди приймаються на облік, визначається їхня амортизація й інші показники.

Відновна вартість - це витрати на відтворення основних фондів у сучасних умовах. Вона встановлюється, як правило, під час переоцінювання основних фондів.


Таблиця 3 - Основні фонди

Зміст основних фондівСума, грн.Термін використання Амортизаційна вартість1. Будівлі1570320151046882. Обладнання4305105861023. Інструменти86102421525,54. Транспортні засоби140052805. ПК2000054000Всього2108332216595,5

4. Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу


Основними характеристиками персоналу підприємства є структура і чисельність персоналу.

Структура персоналу - це сукупність окремих груп працівників, які об'єднані за певною ознакою.

Структура персоналу підприємства може бути: штатною, організаційною, соціальною і рольовою.

Так, штатна структура персоналу відображає кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників.

Організаційна структура персоналу характеризує його розподіл у залежності від виконуваних функцій.

Соціальна структура персоналу підприємства характеризує його як сукупність груп, що класифікуються за: змістом роботи, рівнем освіти і кваліфікації, професійним складом, стажем роботи, статтю, віком, національністю, належністю до громадських організацій і партій, сімейним станом, напрямком мотивації, рівнем життя і статусом зайнятості (рис. 2.3).

Для одержання даних про соціальну структуру персоналу найдоцільніше використовувати облік якостей особового складу працівників, оскільки вони містять інформацію, що підтверджується такими документами: паспорт, копія документів про освіту, трудова книжка, список наукових праць, свідоцтво про шлюб тощо. Однак вони не містять ряд важливих соціальних показників, що примушує залучати соціологічні методи досліджень [9].

Рольова структура персоналу визначає склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінкових ролей між окремими працівниками підприємства.

Чисельність персоналу визначається характером, масштабами, складністю, трудомісткістю виробничих процесів, ступенем їхньої механізації, автоматизації, комп'ютеризації. Ці фактори задають її нормативну (планову) величину.

За результатами визначення планової чисельності персоналу підприємства складається штатний розпис. Посадовий (штатний) склад працівників закріплюється у штатному розписі підприємства, в якому конкретизується: перелік посад, чисельність штатних одиниць, розмір посадових окладів, надбавок і доплат (за умови, що надбавки та доплати передбачено положенням про оплату праці і вони мають постійний характер), а також місячний фонд заробітної плати.

За загальними правилами, якщо на підприємстві відбуваються незначні зміни організаційної структури (вводяться або виводяться посади, змінюються посадові оклади), то штатний розпис, затверджений на поточний рік, не замінюється, а в практичній роботі керуються наказом про внесення до нього відповідних змін. Якщо ж протягом року структура підприємства трансформується докорінно, а також вводяться нові посади, має бути видано наказ про затвердження нового штатного розпису із зазначенням дати введення його в дію та скасування чинного штатного розпису.

Персонал більш об'єктивно характеризується обліковою (фактичною) чисельністю, тобто кількістю працівників, що офіційно працюють у підприємстві на даний момент. В обліковий склад працівників на кожний календарний день включаються як фактично працюючі, так і відсутні з певних причин. Облікова чисельність персоналу на певну календарну дату включає усіх працівників, у тому числі прийнятих з даної дати, і виключає усіх звільнених, починаючи з неї.

У складі облікової чисельності виділяють три категорії працівників: постійні, прийняті у підприємство безстроково або на термін більш одного року за контрактом; тимчасові, прийняті на термін до 2 місяців, а для заміщення тимчасово відсутнього лиця - до 4 місяців; сезонні, прийняті на роботу, що носить сезонний характер, на термін до 6 місяців.

Не включаються в облікову чисельність і відносяться до працівників не облікового складу: зовнішні сумісники; лиця, залучені для разових і спеціальних робіт, що працюють на основі договорів цивільно-правового характеру; робітники, яких направлено на навчання з відривом від виробництва та які отримують стипендію за рахунок підприємства, і деякі інші.

Облікова чисельність персоналу щодня враховується у табельних записах, в яких відзначаються усі працівники - як присутні на роботі, так і відсутні з певних причин. Таким чином, з погляду обліку вона являє собою загальну суму явок і неявок на роботу.

Облікова чисельність персоналу може розглядатися не тільки як моментна, але й як середня величина за деякий період - місяць, квартал, рік.

Так, середньооблікова чисельність за місяць - це сума явок і неявок по днях, віднесена до календарної кількості днів. Середньооблікова чисельність персоналу за квартал (місяць) розраховується як сума середньомісячної чисельності за цей період, віднесена до відповідної кількості місяців. До явочного складу підприємства включаються усі працівники, що з'явилися на роботу.

Керівник підприємства, працівники служби управління персоналом повинні мати у своєму розпорядженні максимально можливий обсяг інформації для розробки стратегічних рішень з удосконалення соціальної структури трудового колективу і планування професійного і кваліфікаційного складу працівників.

Заняття тієї чи іншої посади потребує від людей володіння відповідною професією і кваліфікацією.

Професія - це комплекс спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, набутих людиною в результаті спеціальної підготовки і досвіду роботи в даній області, що дозволяють здійснювати відповідний вид діяльності.

Можна говорити, наприклад, про професію менеджера, юриста, економіста.

Спеціальність або спеціалізація - це більш вузький різновид трудової діяльності у межах певної професії.

Професійна придатність - це сукупність знань, умінь і навичок, особистих властивостей, необхідних людині для успішного виконання професійних обов'язків.

Професійна придатність може бути:

потенційною (ґрунтується на задатках, здібностях, фізичних і психічних властивостях людини);

реальною (складається поступово в результаті освоєння людиною нових знань і навичок).

У межах кожної професії в результаті розподілу праці виділяються спеціальності, пов'язані з виконанням більш вузького кола функцій.

Так, спеціальністю в рамках професії юриста буде цивільне право, державне право і т.д.

Кваліфікація - це ступінь професійної підготовки, яка необхідна для виконання даних трудових функцій.

Розрізняють:

кваліфікацію роботи (представлена сукупністю вимог до того, хто повинен виконувати роботу);

кваліфікацію працівника (представлена сукупністю набутих людиною професійних якостей).

Кваліфікація працівника визначається такими факторами, як: рівень загальних і спеціальних знань; стаж роботи на даній або аналогічній посаді, необхідний для оволодіння професією. Для керівників мова йде також про рівень організаційних навичок.

Розрахунок чисельності основних робочих залежить від типу виробництва, при серійному типі виробництва та не потоковій формі організації виробничого процесу, розрахунок основних робочих ведеться за наступною формулою:


Ро= ,(8)

Fg=Fн-15%=1700-255=1445 год.


Ро1=2,03*85000/1445*60*1=2 (токарів)

Ро2=2,97*85000/1445*60*1=3 (токарів)

Ро3=0,79*85000/1445*60*1=1 (свердлильник)

Ро4=0,7*85000/1445*60*1= 1 (фрезерувальник)

Ро5=0,8*85000/1445*60*1= 1 (токар)

Ро6=0,8*85000/1445*60*1= 1 (токар)

Ро7=0,7*85000/1445*60*1= 1 (токар)

Ро8=0,9*85000/1445*60*1= 1 (токар)

Ро9=0,67*85000/1445*60*1=1 (колибровщик)

Ро10=0,31*85000/1445*60*1=1(хонінгувальник)

Ро=13 основних працівників.

Чисельність допоміжних робітників приймаємо в кількості 25% від основних.

*25%=3 допоміжних робітників


Рк=Ро/Но*Ксп

Ксп=1+(Fн-Fg/Fн)


Ксп=1+(1700-1445/1700)=1,15

Рк=13/25*1,15=1 (контролер)

Рсл=0,45*400/480*1,15*1=1 (слюсар)

Рел=0,45*300/480*1,15*1=1 (електрик)

Рм= 16/25*1,15=1 (майстер)

5. Планування витрат на основні матеріали


Планування витрат на основні матеріали необхідно для того щоб визначити їх потребу для виготовлення виробу та розрахуватися з постачальниками. Затрати на матеріали розраховуються за формулою:

персонал деталь промисловий

ЗМо = (mзз - mвідвід)*Nріч,(9)


де mз - аса заготовки, кг;

цз - ціна заготовки за 1 кг, грн.;від - маса відходів, кг;

цвід - ціна за 1 кг відходів (металева стружка), грн.


mвід =mз - mд, (10)


де mд - маса деталі, кг.

Витрати на матеріали повинні враховувати транспортно-заготівельні витрати, які складають 4-8% від вартості матеріалів.

Розрахунок

Мз=1,59 кг

Цз=35 грн.

Мвідх=1,59-0,99=0,6 кг

Цвідх.=2,2 грн.

Нріч=85000 шт.

Мо=(1.59*35-0.6*2.2)*85000=4618050 грн.


6. Планування фонду оплати праці


Фонд оплати праці - основний економічний показник з оплати праці, що широко використовується у господарській практиці, статистичній звітності, економічному аналізі.

Він охоплює:

фонд основної заробітної плати;

фонд додаткової заробітної плати персоналу підприємства;

інші заохочувальні та компенсаційні виплати, крім тих які законодавчо не належать до фонду оплати праці (наприклад, допомога з тимчасової непрацездатності, вихідна допомога тощо).

Фонд основної заробітної плати - це заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами, у тому числі преміальні доплати робітникам за перевиконання норм виробітку (крім одноразових премій), доплати за роботу в нічний час, у понаднормовий час, оплати простоїв не з вини робітників.

Фонд додаткової заробітної плати - це виплати, пов'язані з надбавками і доплатами, які передбачені чинним законодавством, а також оплата передбачених законодавством щорічних і додаткових відпусток та робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків.

Фонд основної заробітної плати і фонд додаткової заробітної плати разом створюють загальний фонд заробітної плати підприємства.

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат з фонду оплати праці належать винагороди за підсумками роботи за рік, суми наданих трудових і соціальних пільг працівникам, а також матеріальної допомоги.

Обчислення фонду оплати праці передбачає розрахунок фонду прямої заробітної плати та доплат у годинний, денний та щомісячний фонди заробітної плати.

Фонд прямої заробітної плати формується із суми коштів, нарахованих працівникам-погодинно відповідно до тарифних ставок та працівникам-підрядникам відповідно до індивідуальних та колективних підрядних розцінок.

Фонд прямої заробітної плати працівників основного виробництва можна розрахувати на основі інформації про обсяг виробничої програми та витрат із заробітної плати на виробництво (реалізацію) одиниці продукції.

Фонд прямої заробітної плати допоміжних працівників можна визначити аналогічно до фонду оплати праці основних робітників З урахуванням обсягу допоміжних робіт (метод прямого розрахунку) або чисельності працівників основного виробництва.

Суми доплат, надбавок, премій обчислюють відповідно до вимог чинного законодавства, положень про преміювання та з урахуванням фінансових можливостей зростання фонду оплати праці.

Розміри чергових і додаткових відпусток розраховують відповідно до показників фонду денної заробітної плати та середньої тривалості відпустки.

Розмір оплати часу виконання державних і громадських обов'язків визначається на основі середньогодинної заробітної плати і загальної кількості невиходів на роботу з цієї причини.

Показники структури фонду оплати праці можуть відображати частку в сумі фонду оплати праці:

частку основної та допоміжної заробітної плати;

частку фонду оплати праці за окремий календарний період;

частку фонду оплати праці окремих категорій працюючих;

частку фонду оплати праці окремих структурних підрозділів;

частку витрат на оплату праці для визначення окремих завдань виробничої програми.

Розрахунок трудомісткості робіт:


Тр=tшт*Nріч/60


де: Тр - трудомісткість.

Розрахунок:

Тр005=2,03*85000/60=2876

Тр010=2,97*85000/60=4207

Тр015=0,79*85000/60=1119

Тр020=0,7*85000/60=991

Тр025=0,8*85000/60=1133

Тр030=0,8*85000/60=1133

Тр035=0,7*85000/60=991

Тр040=0,9*85000/60=1275

Тр045=0,67*85000/60=949

Тр050=0,31*85000/60=439


7. Планування кошторису витрат


Розраховуємо кошторис витрат за наступними даними


Таблиця 7 - Кошторис витрат

Назва статей витрат та їх елементівСума, грнМетодика визначення або пояснення1. Амортизація основних засобів: 1.1 Будівлі 1.2 Обладнання 1.3 Транспортні засоби 1.4 ПК 104688 86102 280 4000На підставі державних нормативівВсього за статтею 1 216595,52. Амортизація нематеріальних активів 2.1 Будівлі 2.2 Обладнання 2.3 Транспортні засоби ___Всього за статтею 2___3. Експлуатаційні витрати на утримання обладнання 3.1 Витрати на допоміжні матеріали 3.2 Фонд оплати праці допоміжних робочих (налаштувальників, слюсарів, електриків, крановиків, електрокарників) 3.3 ЕСВ 1000 22847,4 8805,4 75ч200 грн. на одиницю обладнання3.4. Витрати на електроенергію223633З встановленої норми Державою від статті 3.2 Вен = Wсил. * Цен., де Вен - витрати на енергію, грн; Wсил - потреба в силовій енергії; Цен - ціна за 1 кВт енергії, грн Wсил =

де Nуст - сумарна потужність

двигунів обладнання, кВт;- дійсний фонд роботи

обладнання, год.;

Ко - коефіцієнт одночасної роботи двигунів (0,7ч0,85);

Кз.сер - середній коефіцієнт завантаження обладнання;

Кс - коефіцієнт витрат енергії в мережі (0,8ч0,95);

з - (ККД) коефіцієнт корисної дії двигуна, (0,8 - 0,95)3.5 Витрати на стисле повітря__Впов = Qпов * Цпов, де Впов - витрати на повітря, грн; Qпов - обєм повітря, мз; Цпов - ціна 1 мз стислого повітря, грн Qпов = (Спр1*g + g1*Спр2)*Fg*Кзсер, де Спр1 - кількість обладнання, що працює з пнемозатискачами, грн; g- норма витрат повітря на 1 пневмозатискач (1 м3 за годину роботи обладнання); g1- норма витрат повітря на 1 годину роботи обладнання з обдув кою - (0,1 м3 за годину); Спр2 - кількість обладнання що працює з обдув кою, шт.3.6 Витрати на змащувально охолоджуючу рідину ЗОР (вода, емульсія, масло індустріальне, содовий розчин, або інша рідина) для технологічної мети.__Вв = Qв * Цв, де Qв - обєм води, емульсії, тощо; Цв = ціна за 1 м3води, грн. 1) Qв= Нр*nзм*Спр*Кзсер де Нр - норма витрат води за 1 годину роботи до 2,5 м3 nзм - кількість змін в році, що працює обладнання; Спр - кількість прийнятого обладнання, що працює з ЗОР. 2) Qв =Hр * Спр * Fg * Кзсер, де Нр = 0,6 л за 1 годину роботи, це в середньому на 1 верстат.Перша формула використовується для розрахунку ЗОР на мийних агрегатах, а друга формула для розрахунку ЗОР на інших агрегатах (верстатах)Всього за статтею 3256285,8Назва статей витрат та їх елементівСума, грнМетодика визначення або пояснення4. Експлуатаційні витрати на утримання 4.1 Будівель і споруд 4.2 Госпінвентаря 47109,6 4,71 2,5ч3% від Сп будівель 0,5ч1,0% від Сп госпінвентаря Сп госпінвентар = 0,5ч2% від Сп будівельВсього за статтею 4 47114,35. Витрати на ремонт основних фондів 5.1 Будівлі 5.2 Транспорт, приладдя 5.3 Обладнання 31406,4 4375,1 17220,4 2,0ч2,5% від їх вартості 3ч7% від їх вартості 3ч5% від їх вартостіВсього за статтею 553001,96. Витрати на опалення і освітлення, водозабезпечення57300,5ч2% від суми статей 1ч5 Всього за статтею 657307. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва3800190ч250 грн на одного працюючогоВсього за статтею 738008. Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону оточуючого середовища4750210ч260 грн на одного працюючогоВсього за статтею 847509. Витрати на управління виробництвом 9.1 Фонд заробітної плати спеціалістам та службовцям цехового персоналу 9.2 ЕСВ 168587,86 64973,8З встановленої норми Державою від ст.9.1Всього за статтею 9233561,6610. Витрати на обслуговування виробництва 10.1 Фонд заробітної плати допоміжних робочих (прибиральників, контролерів, лаборантів, комірників) 10.2 ЕСВ 155106 59777,8З встановленої норми Державою від ст.10.1Всього за статтею 10214883,811. Інші витрати 11.1 Витрати на оперативну оренду 11.2 Витрати на страхування майна 578727,5 84333,3 1,5ч2% від У статей 1ч6 1,5ч5% від Сп майнаНазва статей витрат та їх елементівСума, грнМетодика визначення або пояснення11.3 Витрати на медичне страхування робітників 11.4 Додаток на землю 11.5 Інші витрати, що не ураховані у попередніх статтях1615 2020 255362,885 грн. на одного працюючого на рік 1000ч8000 грн. за 1 га на рік 15ч20% від У статей 1ч11.4Всього за статтею 11258997,8У статей 11.1ч11.5Всього загальновиробничі витрати1957781,4У статей 1ч11Адміністративні витрати 1. Фонд заробітної плати спеціалістів і службовців загальногосподарського напрямку__Всього за статтею 1__2. ЕСВ__3 встановленої норми Державою від ст. 1Всього за статтею 2__3. Амортизаційне відрахування з матеріальних і нематеріальних активів__Всього за статтею 3__4. Витрати на утримання та ремонт основних фондів загальногосподарського призначення(опалення, освітлення, водозабезпечення, енергозабезпечення та ін)6880,92,5ч3% від вартостіВсього за статтею 46880,95. Витрати на винагороду за юридичні та аудиторські послуги420040ч80% від посадових окладівВсього за статтею 542006. Витрати на зв'язок, пошту, телеграф, телетайп, факс, тощо600За фактичними даними підприємства, організації, закладу, на попередній рік.Всього за статтею 66007. Інші витрати 7.1 Витрати на оперативну оренду майна. 7.2 Витрати на страхування майна. 7.3 Витрати на медичне страхування спеціалістів, службовці загальногосподарського призначення 7.4 Інші витрати, що не ураховані в попередніх статтях 137,6 63250 1455 7652,35 1,5ч2% від статей 3 і 4 1,5ч5% від вартості майна 485 грн. на 1 працюючого на рік 5ч20% від суми попередніх статей 1ч7.3.Всього за статтею 772494,95Всього управлінські витрати84175,85 У статей 1ч7Позавиробничі витрати, або витрати на збут1. Витрати на матеріали для пакування продукції._Вм=(m3*Ц3)*Nрічних(1+ТЗВ/100) де mз - маса матеріалів на заготовку тари Цз - ціна за 1 кг матеріалу ТЗВ - транспортно-заготівельні витрати (4ч8%) від вартості матеріалівВсього за статтею 1_2. Витрати на експлуатацію, утримання та ремонт основних фондів Будівлі Транспорт, приладдя Обладнання 31406,4 4375,1 17220,4 2,5ч3% від їх вартості 3ч7% від їх вартості 3ч5% від їх вартостіВсього за статтею 253002,13. Амортизаційні витрати Будівлі Транспорт, приладдя Обладнання104688 280 86102За нормами передбаченими Державою від їх вартостіВсього за статтею 31910704. Витрати на ремонт тари140,5ч1,5 від вартості тариВсього за статтею 414Назва статей витрат та їх елементівСума, грнМетодика визначення або пояснення5. Фонд заробітної плати працівників збуту (зав.складом, кладовщиків, пакувальників, продавців та інших)__Всього за статтею 5__6. ЕСВ__За нормами передбаченими Державою від статі 5Всього за статтею 6__7. Інші витрати що невраховані в попередніх статтях 3661315ч20% в У статей (1ч6)Всього за статтею 736613Всього управлінські витрати280699,1 У статей 1ч7

8.Планування калькуляції продукції


На підставі кошторису та прямих витрат складається калькуляція собівартості однієї деталі, виробу, послуги, або одиниці робіт.

До складу калькуляції входять прямі та непрямі витрати, що поділяються на річну програму і подаються в порівнянні з базовою, або на випуск і одиницю продукції, робіт, послуг, виробу, тощо, якщо відсутня база для порівняння.

Методика розрахунку калькуляції складається в наступній таблиці


Таблиця 8 - Калькуляція собівартості

Найменування статей калькуляціїСума, грнНа 1 од.1.Сировина та матеріали за виключенням відходів і з урахуванням ТЗВ461805054,332.Покупні напівфабрикати, комплектуючі деталі з урахуванням ТЗВ____3.Енергоресурси та технологічні цілі2236332,634.Зарплата основних робочих168587,91,985.Відрахування ЕСВ 64973,80,76Всього прямі витрати5075244,759,76.Загальновиробничі витрати1957781,423,037.Адміністративні витрати84175,850,998.Позавиробничі витрати280699,13,30Собівартість виробу2322656.3

Список літератури


1. http://library.if.ua «Тип виробництва»

2. http://ru.wikipedia.org «Персонал»

. http://ua-referat.com «Основні фонди»

. http://www.marazm.org.ua «Кошторис»

. http://abc.informbureau.com «Калькуляція»

Ціни:

.http://prom.ua/Frezernye-stanki

.http://www.klondayk.com.ua/ru/products/shlifovaljnye_..

. http://www.bboard.com.ua/r-63/p-1/